Fuglelivet ved Bøjden Nor
Det lavvandede Bøjden Nor og de omgivende strandenge er levested for mange fugle. I alt yngler her ca. 45 arter og andre kommer hertil på træk og om vinteren. Ænder og andre vandfugle har hele året et rigt og fredfyldt spisekammer ude på vandet. Vadefugle bygger rede og søger føde på de fugtige strandenge eller på de to yngleøer. Terner har rede på strandengen - og fanger småfisk i det lave vand ude på noret. Måger yngler på strandengen. De søger føde overalt i området - til vands, til lands og i luften. Småfugle ses både i yngle- og i træktiden på engene og i skoven.

Fuglelivet på engene
På enge og overdrev græsser kvæg. Det nyder fuglene godt af. Kvæget holder nemlig græs og tagrør lavt, så fuglene kan færdes her med deres unger. Samtidig betyder køernes trampen, at der dannes små våde pytter. Her lever der en mængde smådyr - føde til vadefuglene. 

Mange af vadefuglene har deres rede i græstuer på engen. Hvis en ko kommer for tæt på reden, skal fuglene nok give lyd fra sig, så koen går væk igen. For at sikre vadefuglene, mågerne og ternerne fred i yngletiden, er der ved hjælp af gravede kanaler skabt øer til fuglene. Her kan fuglene yngle i (nogenlunde) fred for ræve og andre rovdyr. I 2011 blev der i forbindelse med et LIFE-projekt bygget to yngleøer i den østlige side af noret.

Troldand - bjergand - taffeland
Mange af vinterens vandfugle ligger langt til havs, så de ikke kan ses fra land. Men i Bøjden Nor kan man se fuglene i store tal (op til 20.000!) og på tæt hold. Her ligger typisk 2-4000 troldænder, 4-500 taffelænder og 500-2500 bjergænder. Umiddelbart er de ret ens af udseende - men deres levevis er forskellig. Fordi de ikke har samme fødevalg, kan de leve sammen uden at konkurrere om føden.

Troldænderne og bjergænderne hviler sig i dagtimerne. Hen under aften flyver de ud i Lillebælt. Her dykker de natten lang efter snegle og muslinger, som bor nede i mudderbunden og som først kommer frem om natten. Taffelænderne er mere aktive om dagen. De lever nemlig mest af planteføde, som jo er nemmest at finde i dagslyset. Der kan raste helt op til 6000 bjergænder i Bøjden Nor, hvilket er særdeles mange efter danske forhold.

Strandtudsen
LIFE-projekt Bøjden Nor 2010 - 2013 har bl.a. gravet nye vandhuller og lavet opstemninger af vand på 26 ha. nyt overdrev. Den meget lille og sårbare bestand af strandtudser har allerede i sommeren 2012 taget det nye område til sig. Strandtudsen opleves bedst, når den en lun eftermiddag/aften i maj-juli kvækker ved vandhullerne. Tudserne overvintrer bl.a. i de lange jord- og stendiger i reservatets østlige kant.


Bøjden Nor. Et tæppe af engkabbeleje i kanten af rørskoven. Foto: Allan Gudio Nielsen