Fugleværnsfonden plejer naturen i Søgård Mose
I 1950'erne blev mosens sydvest-hjørne plantet til med Contorta-fyr. Men plantningen blev forsømt og de fleste af træerne er faldet i stormvejr. Derfor er en stor del af plantagen ryddet. Noget skal blive til fugtig hedemose igen - andet er tilplantet med løvtræer.

Løvskoven i vestsiden af mosen virker som en "stødpude", der opfanger en del af de næringsstoffer, som med vestenvind og regn driver ind over mosen. Netop tilførslen af næringsstoffer fra luften truer mange heder og hedemoser, som fra naturens hånd er fattige på næringsstoffer.

Også ude på selve mosen truer tilgroningen. Her ryddes opvækst af træer og buske (især birk, bævreasp og pil). Vandstanden skal holdes høj. Kun ved en aktiv naturpleje er det muligt at bevare den åbne hedemose.

Download plejeplanen for
Søgård Mose her


Frivillige udfører naturpleje
En stor del af naturplejen udføres af frivillige. Læs her om det vigtige arbejde.


Fint vejr, godt humør og ørnenæb. Fra arbejdsdagen 2008. Foto: Egon Iversen


Det nye fugletårn med rampe til kørestol. Foto: Egon Iversen.


Naturreservatet Søgård Mose - et fristed for naturen
Siden 1936 har mosen ligget hen som et fredet naturområde. I 1986 blev hedemosen skænket til Fugleværnsfonden af den tidligere ejer, Andelsselskabet Søgårdhus.

Mange hedemoser er i tidens løb forsvundet - tørlagt, tilplantet med skov eller forurenet med spildevand. Men i Søgård Mose er det lykkedes at bevare en ægte og typisk hedemose med et særegent fugle- og planteliv. Fugleværnsfonden tilstræber hele tiden at forbedre betingelserne for disse arter. I 2011 er der udarbejdet en plejeplan for Søgård Mose, der anbefaler, at der fortsat arbejdes på at holde biotopen fri for vedplanter af hensyn til den lysåbne vegetation.


Opvækst af birk i Søgård Mose. Efter et naturplejeprojekt i 2005 skal opvæksten af vedplanter holdes
nede for at bevare en lysåben natur.