Udskriv

MLK

Svartingedals udformning med flere forskellige skovnaturtyper, vandforhold og skiftende lysforhold giver en stor diversitet af dyr og planter. I de kommende år overvåges fugleliv, øvrig fauna og flora nøje, og invasive arter registreres, således at vi har det bedste grundlag for en gunstig, langsigtet forvaltningsplan for naturreservatet. 

Dalen er tidligere ekstensivt drevet bondeskov, hvor mindre mængder af træ løbende er blevet hentet ud af de lokale bønder. Med opkøbet har Fugleværnsfonden til hensigt at lade skoven ligge hen til gavn for insekter, svampe, planter og fugle. Ønsket er, at størstedelen af skoven forbliver i udvikling til urørt gammel naturskov. Væltede træer får lov at blive liggende. De rodfældede og flækkede træer vil give en bred vifte af levesteder, og alt vedmasse efterlades som vigtige fødedeporter for de insektædende fugle.

Bagge å, der løber gennem dalen, skal sikres et rent og naturligt forløb.

Nær stenbruddet findes et mindre parti med våde enge, overdrev og tidligere agerjord. Arealerne har historisk været afgræsset, men de tidligere lysåbne græsningsenge groede til da græsningen ophørte. De dele af engene der er under tilgroning med krat ryddes, og kreaturer skal udsættes til græsning for at sikre det gamle lysåbne engområde. Variationen mellem lysåbent og tilgroet, vådt og tørt samt en varieret skov i alder, struktur og artsammensætning forventes at understøtte et rigt og spændende fugleliv.