Foto: Hjejle af Erik Biering

Fugleliv hele året
På strandengene yngler en del vadefugle blandt andet vibe, rødben og klyde, men det er de mange rastende fugle, der gør Bøjden Nor til en lokalitet af stor betydning. Lappedykkere, skalleslugere, sangsvaner, vadefugle, måger og terner fouragerer eller hviler her. De to nye fugleøer, der er anlagt, betyder, at man i større udstrækning kan opleve hættemåger, klyder og sølvmåger ved noret. Fiskehejren kan opleves hele året rundt. Den står ofte på lur langs søbredden. Man kan også opleve skarven sidde på en sten og lufte vinger.

Om foråret kulminerer de overvintrende bjergænder i antal fra februar til marts. Vadefugle på vej mod nord raster for en kort stund fra april til maj. Viberne boltrer sig i parringsflugt, og klyder tripper rundt på strandengen. Du kan også opleve 100 til 1000 gæs blandt andre bramgæs. Det er også i foråret, at hættemågerne ses i noret.

Om sommeren gjalder de sort-hvide strandskaders stemme over engene. Gravand og knopsvane fører deres unger ud på vandet i juli. Højarktiske vadefugle trækker allerede nu mod syd igen. Mange raster på engene, i fladvandet og langs kysten i juli og august.

Om efteråret raster pibeand og krikand i store tal, når engene er oversvømmede i september og oktober. Pibeanden er efter gråanden den talrigeste svømmeand på trækket mellem Danmark, og der kan ligge mange pibeænder her i noret i det tidlige efterår. Du kan også opleve hjejler, ryler og de mange gæs, der raster i noret.

Om vinteren kan norets berømte trold- taffel- og bjergænder nydes på tætteste hold fra de to fugleskjul. Hvert år raster flere tusinde bjergænder i Bøjden Nor. Kun få andre steder i Danmark kan man se så mange bjergænder samlet som her i noret.

fuglenesfristeder