Igennem årene er der gennemført en lang række projekter, takket være den frivillige indsats. Hvert år indsamles skrald fra enge og vejkanter ligesom der er kørt læssevis af gammelt skrammel væk, der igennem tiden er blevet deponeret på engene. Ved en gammel skrammelplads er der vokset en bestand af bjørneklo frem, som medlemmer af arbejdsgruppen har forhindret i at sprede sig til tilstødende arealer. I alle årene har arbejdsgruppen plejet den lille lund ved fugletårnet. I de senere år er den blevet tyndet kraftigt, da træerne efterhånden ødelagde udsigten fra tårnet, og fordi krager begyndte at bruge lunden som yngleplads.

I 2002 stod arbejdsgruppen for en større oprydning efter et trærydningsprojekt i kanten af engene. Høje træer blev skåret ned for at forhindre at træerne kunne virke som udkigsposter for kragefugle. Arbejdsgruppen ryddede op efter den store træfældning ved bl.a. at slæbe kvas sammen og efterfølgende brænde det af.

I 2006 udførte arbejdsgruppen et høslæt med le i et område hvor der tidligere fandtes en rig flora, som efterhånden er groet til i tagrør.

I 2007 udførte arbejdsgruppen en stor indsats for at hjælpe engfuglene. Fugleværnsfonden har igennem de sidste 8 år arbejdet på at forbedre plejen af kystbræmmen, som er et af de vigtigste områder for engfuglene. For at køerne kan afgræsse kystbræmmen kræver det at hegnene placeres så yderligt mod havet, at de hver vinter er i fare for at blive ødelagt af is og højvander. Arbejdsgruppen hjælper derfor med til at tage hegnene ned om efteråret og sætte dem op igen om foråret. Den er en hård tjans i vand og mudder, men som samtidig værdsættes fordi en dag investeret i marken ud over frisk luft også giver flere fugle og dermed fugleoplevelser resten af året.


Naturplejedag 6/11-2007. Hegnet mellem eng og vand tages ned. Der var god brug for ATVen fra Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm, til at køre i mudderet, og til at fragte materiel og mandskab ud og hjem fra de fjerntliggende enge. Her med hegnspæle. Foto: Allan Gudio Nielsen.


Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe på vej ud på arbejde på Nyord enge d. 6/11-2007. Foto: Allan Gudio Nielsen.