Græsningslauget Nyord Strandenge
Græsningslauget Nyord Strandenge blev stiftet i 2006 som en sammenslutning af lodsejere på Nyord Enge. Lauget driver 420 hektar strandenge. Formålet er at arbejde for en god natur- og landbrugsmæssig drift af medlemmernes arealer på Nyord Enge samt at varetage forpligtigelser i forhold til fredninger, Natura 2000, MVJ ordninger m.v.

Græsningslauget har aftalt, at 13 hektar tidligere agerjord, som er beliggende umiddelbart op til Nyord Enge, inddrages i græsningslauget og udlægges i græs. Fremover anvendes det til afgræsning samt produktion af vinterfoder. Formålet er at forbedre græsningsdriften på Nyord Enge og at formidle koblingen mellem landbrugsdrift og naturpleje på Hyldevang Naturcenter.

I tilknytning til gården Hyldevang etableres en kvægbesætning, der sammen med 13 hektar tidligere agerjord tilstræbes omlagt til økologisk drift. Græsningslauget har aftalt, at de 13 hektar tidligere agerjord, som er beliggende umiddelbart op til Nyord Enge, udlægges i græs og fremover anvendes udelukkende til afgræsning og produktion af vinterfoder. Ud over naturforbedringer vil projektet medvirke i formidlingsprojektet på Hyldevang. Her formidles bl.a. fuglenes afhængighed af landbrugsdrift i form af afgræsning, og det vil derfor være vigtigt, at de besøgende har mulighed for at opleve kreaturerne på tæt hold. En tidligere ladebygning planlægges derfor indrettet som løsdriftsstald i forbindelse med dette besøgscenter.

Hyldevang Naturcenter er et nedlagt landbrug, som siden 2008 har fungeret som besøgscenter for de mange, der gæster Nyord. Desuden bruges Hyldevang af Nyords beboere. Af faciliteter kan nævnes: Fugletårn med udsigt over Sydengene, dufthave, shelters, bålhus, plancheudstillinger i madpakkehuse. I løsdriftsstalden er der mulighed for at hilse på nogle af de dyr, der afgræsser engene og de tidligere kornmarker, der nu er udlagt til græsningsfolde.
 De Europæiske Fællesskaber og Fødevareministeriets pulje for Natur- og Miljøprojekter støtter projekt på Hyldevang 

 

fuglenesfristeder