Naturpleje
Sønderjylland var før kendt for sine mange og meget store hedemoser. Desværre er de fleste hedemoser i tidens løb forsvundet – tørlagt, tilplantet med skov eller forurenet med spildevand. Ved hjælp af aktiv naturpleje forsøger Fugleværnsfonden at føre Søgård Mose tilbage til sin oprindelige tilstand. De dele af mosen, der er under tilgroning med krat, ryddes, således at vilkårene for hedemosens fugleliv og vegetation forbedres. 

Download gældende plejeplan for Søgård Mose her.  

 

fuglenesfristeder