Foto: Martin Iversen

Naturpleje
Stormengene er udpeget af EU som et NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats.

Stormengene bliver afgræsset med kvæg, som lejlighedsvist suppleres af 2-4 heste. Afgræsningen betyder, at der dannes en mere lysåben strandeng og strandoverdrev. Det medfører, at den biologiske mangfoldighed på lokaliteten øges, og at habitatet for ynglefugle bliver udvidet. I 2014 fik Fugleværnsfonden, med landmåler, berigtiget yderligere 5,4 hektar eng og klitareal ud mod kystlinjen, således at dette areal også kunne indgå i fondens drift og hermed blive afgræsset. Efter berigtigelsen udgjorde fondens matrikler på Stormengene 41,7 hektar. Det nyerhvervede areal havde ved berigtigelsen forekomster af den invasive hybenrose, og bekæmpelsen af denne satte ind i 2014 for at undgå, at denne udkonkurrer de hjemhørende arter på Stormegnene.

Download Fugleværnsfondens plejeplan for Stormengene her.

 

 

 

 

fuglenesfristeder