søndag 17. januar 2010

Mere vand til naturen på Hyllekrog

Fire nye vandhuller - og et gammelt afvandingssystem sat ud af spil på Hyllekrog. Formålet med vandhullerne er at hjælpe den sjældne grønbrogede tudse, og samtidig skal vandhullerne byde på vanding for det kvæg, der afgræsser strandengene på Hyllekrog om sommeren.

af biolog Søren Ferdinand Hansen

En stor gravemaskine var i efteråret på hårdt arbejde på Hyllekrog. I løbet af et par dage gravede den fire nye vandhuller, og et gammelt afvandingssystem blev sat ud af spillet. Ved at grave vandhuller og lukke gamle afvandingsgrøfter er der nu skabt forbedrede forhold for den meget sjældne og truede natur, der findes på Hyllekrog tangen.

Den grønbrogede tudse yngler i de naturlige vandhuller på Hyllekrog, men den er sårbar overfor høj saltholdighed. De nyanlagte vandhuller er derfor lagt på steder i terrænet, hvor der findes et ferskt grundvandsspejl, og hvor der er mindre risiko for oversvømmelse med saltvand. Ved stormfloden i november 2006 blev mange af tudsernes ynglevandhuller på Hyllekrog fyldt op med saltvand. Et af de fire vandhuller ligger kun få meter fra det eneste hus på Hyllekrog, kaldet Ninas Hus.

Yderligere tre vandhuller er gravet i højere liggende områder i græsningsfoldene. Her hjælper kreaturer med at pleje naturen, og de skal naturligvis have adgang til fersk drikkevand. Det er en stor hjælp for de landmænd, der ejer dyrene, at der nu er bedre drikkemuligheder for kvæget. Uden kvæg på strandengene bliver græsset for højt til, at de sårbare engfugle som vibe, rødben og strandskade kan yngle.

AFVANDINGSGRØFTER LUKKET
Selv om Hyllekrog virker som et øde og isoleret sted, har tangen en spændende kulturhistorie. Fyret har i generationer været beboet, og fyrmesterfamilierne har ernæret sig ved landbrug og fiskeri ud over arbejdet på fyret. Kulturen har også sat sig nogle negative spor i naturen på Hyllekrog. Strandengene har bl.a. været afvandet via et grøftesystem, der har ledt vand fra de naturlige vandhuller til kysten. Effekten af disse grøfter har udover en lavere grundvandstand og hurtigere udtørring af vandhuller betydet, at strandengene lettere blev oversvømmet ved højvande.
Disse afvandingsgrøfter er nu lukket, hvilket både betyder en højere vandstand til glæde for fugle og tudser samt en mindre risiko for oversvømmelse af strandengene med saltvand.
Vandhullerne er lavet i regi af et europæisk naturprojekt støttet af en EU pulje til naturprojekter, kaldet LIFE. Projektet omfatter kystlokaliteter i en lang række lande rundt om Østersøen.
 

Information
De første skovlfulde sand.
Saltvand, nej tak!
Nu med tudser
Hvis tudser kunne smile..
Festlig dag på Hyllekrog, ca. 1965.
Relaterede reservater:
 - Hyllekrog-Saksfjed