onsdag 24. februar 2010

Flot offentlig støtte til gennemførelse af Plejeplanen for Saksfjed og Hyllekrog

EU og Direktoratet for FødevareErhverv under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri støtter gennemførelsen af Fugleværnsfondens plejeplan i Saksfjed/Hyllekrog reservatet på Lolland med 540.000 kr. Samtidig har Lolland Kommunes udvalg for teknik og miljø besluttet at yde 50.000 kr. i støtte. En række private fonde har også tilkendegivet at ville støtte gennemførelsen af plejeplanen.

af Søren Ferdinand Hansen

Fugleværnsfonden fik i oktober 2009 tilsagn om betydelig støtte fra EU og Direktoratet for FødevareErhverv under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Bevillingen på 540.000 kr. vil Fugleværnsfonden anvende til at gennemføre dele af den plejeplan, der i 2008 blev udarbejdet for reservatet ved Saksfjed-Hyllekrog. I planen er opstillet en række forslag til, hvordan natur- og kulturværdierne i det 170 hektar store reservat kan bevares, forbedres, udvikles og formidles over en femårig periode (2008-2013).

Plejeplanen blev i begyndelsen af 2009 forelagt de lokale myndigheder, herunder Lolland Kommune, Miljøcenter Nykøbing samt Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm, der alle har udtrykt stor interesse for planen, og opbakning til at den gennemføres i praksis. Også Danmarks Naturfredningsforening har udtrykt tilfredshed med planen.

Lolland Kommune har ved et udvalgsmøde i 2009 indstillet, at der foreløbigt afsættes 50.000 kr. som et bidrag til at gennemføre plejeplanens naturdel. Den 26. februar 2009 blev plejeplanen desuden forelagt for Grønt Råd, der også tilslutter sig, at plejeplanens naturdel gennemføres.

FORMÅL
Projektet tager udgangspunkt i, at der i området ved Saksfjed-Hyllekrog er et meget stort potentiale for at udvikle og forbedre forholdene for flora og fauna samtidig med, at man forbedrer de oplevelsesmæssige og rekreative muligheder i en af landets ”yderkommuner”.

Hele området er fredet og udgør en væsentlig del af et af de danske Natura 2000 områder. Desuden forekommer de internationalt beskyttede arter stor vandsalamander, spidssnudet frø og den på landsplan sjældne grønbroget tudse i reservatet.

Området på det sydlige Lolland har et stort potentiale for grøn turisme regionalt og rummer givetvis også værdier, der kan tiltrække folk længere fra. Plejeplanens gennemførelse kan derfor ses som et bidrag til at forbedre sundhed, trivsel og rekreative udfoldelsesmuligheder for borgerne i Lolland Kommune.

Udgangspunktet for plejeplanen er dog, at Saksfjed-Hyllekrog er et vigtigt regionalt naturområde, der også skal fungere som et oplevelsesrigt udflugtsmål, dvs. at der ved reservatets drift og formidlingen af dets naturværdier skal sikres en passende balance mellem ”beskyttelse” og ”benyttelse”.

PROJEKTETS INDHOLD
(1) Græsning
I dag foregår græsningen i Saksfjed Inddæmningen i mindre parceller med skarpt aftegnede grænser, der bl.a. afspejler de enkelte arealers forskellige driftshistorier og tidligere ejerforhold. Derfor fremstår landskabet i Saksfjed Indæmningen i dag stærkt fragmenteret og uden den landskabelige sammenhæng, som arealernes størrelse ellers berettiger til.

De ansøgte midler skal anvendes til at dække de udgifter, der er forbundet med at omlægge græsningen til fremover at følge principperne for ”landskabsgræsning” og ”helårsgræsning” - med naturnærhed, vildhed, variation og sammenhæng som de bærende elementer.

Landskabsgræsning i store sammenhængende fenner vil medvirke til at ændre den eksisterende skarpe opdeling af arealerne ved at skabe glidende overgange mellem de forskellige naturtyper og dermed forstærke indtrykket af landskabelig og oplevelsesmæssig sammenhæng.

Med tiden vil arealerne udvikle sig til et visuelt sammenhængende eng- og overdrevslandskab med en mosaik af åbne arealer, skov og krat.

Også vilde græssere (med naturlige hjorde af f.eks. hjorte og andre vilde dyr) vil kunne indgå i græsningen for at give mere råderum for succession og dynamik – og dermed en større grad af vildhed i naturen - og samtidig flere oplevelsesmæssige muligheder for områdets besøgende. Allerede i dag findes store vildtlevende bestande af rådyr og dådyr i Saksfjed-inddæmningen.

Ud over at medvirke til at bevare de lysåbne naturtyper er det er samtidig håbet, at denne form for ”naturnær naturpleje” med tiden kan blive en publikumsattraktion, som det kendes fra bl.a. Sydlangeland, hvor store engarealer året rundt afgræsses af vilde heste.

(2) Vandstand
Saksfjed Inddæmning har i mere end hundrede år været afvandet kunstigt med pumpeaktivitet ved Billitse Mølle.

En generel hævning af vandstanden vil have stor positiv betydning for områdets flora og fauna, men den skal selvsagt ske under udstrakt hensyn til græsningen og ikke mindst naboarealer. Den forudsætter derfor en forudgående hydrologisk undersøgelse.

I forbindelse med projektet udarbejdes en undersøgelse af de arealer, som Fugleværnsfonden administrerer med henblik på at kunne udføre umiddelbart "tilgængelige" lokale vandstands-hævninger.
(3) Formidling
Trods Saksfjed-Hyllekrogs meget store landskabelige og naturmæssige værdier finder ret få besøgende vej til reservatet. Det er indtrykket at dette - ud over reservatets relativt afsides beliggenhed - skyldes manglende kendskab til områdets eksistens, samt at det kan være vanskeligt at finde frem til og orientere sig i.

Plejeplanen giver en række forslag til, hvordan opmærksomheden omkring reservatet kan øges, hvordan de besøgendes adgang til området kan lettes, og hvordan den rekreative udnyttelse kan ske under hensyntagen til eksisterende naturværdier.

Forslagene omfatter etablering af cykel- og gangstier, udsigtsplatforme, etablering af ”shelter” og Naturrum, opstilling af plancher samt bedre skiltning til og indenfor reservatet.

Projektet omfatter primært midler til
- Opstilling af plancher
- Markering af stier
- Etablering af P-område ved reservatets nordlige ende

(4) Prædation
Det er blevet påpeget fra flere sider, at ræve er en medvirkende årsag til, at bestandene af jordrugende fugle på især Hyllekrog har været i tilbagegang i de senere år.

Der blev derfor ansøgt om om midler til etablering af lavt hegn på tværs af Hyllekrogtangen for at sikre rævefrie forhold.

Projektets forventede resultater
De beskrevne aktiviter vil medvirke til at bevare, forbedre, udvikle og formidle natur- og kulturværdierne i et naturområde, der har et unikt stort udviklingspotentiale.

Projektet vil medføre forbedrede livsvilkår for en række på landsplan truede arter og lysåbne naturtyper, hvoraf flere er internationalt beskyttede og indgår i udpegningsgrundlaget for det Natura 2000 område, som Saksfjed-Hyllekrog reservatet er en del af.

Da reservatet er beliggende i en af landets yderkommuner, der ydermere har givet sin uforbeholdne støtte til projektets gennemførelse, er der store perspektiver i det samarbejde med de lokale myndigheder, som det foreslåede projekt lægger op til.

BAGGRUND
Fugleværnsfonden erhvervede i 1995 - i samarbejde med Karen Krieger-Fonden - Hyllekrog og den østlige del af Saksfjed Inddæmningen på Lollands sydspids.
Saksfjed-Hyllekrog ligger ved Lollands sydspids 7-8 kilometer øst for Rødbyhavn. Området er et af det østlige Danmarks største sammenhængende naturområder.
Fugleværnsfondens reservat omfatter dels hele Hyllekrog undtagen fyrgrunden, dels den østlige del af Saksfjed-Inddæmningen, bortset fra det sydøstlige hjørne, der hører under Digelauget. Efter aftale indgår også Digelaugets arealer i det område, der dækkes af plejeplanen.

 

Information
Kystlagune, Hyllekrog
Nyt stort græsningslandskab på Lolland
Landskab under forvandling
Relaterede reservater:
 - Hyllekrog-Saksfjed

Relaterede links
 - Det Europæiske Fælleskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri