søndag 3. oktober 2010

Natur og fugle i Bøjden Nor får millioner fra EU

Viber, klyder og terner har udsigt til bedre ynglemuligheder i det fredede vandområde Bøjden Nor på Sydfyn, efter at EU har givet 4,3 millioner kroner i støtte fra LIFE-programmet. Fugle-værnsfonden sørger for den daglige drift af reservatet

af Jan Skriver

Snart vil der blive redt op med forbedrede forhold for en række arter af både ynglende og rastende vandfugle i Bøjden Nor på Sydfyn. Også den truede naturtype, overdrevet, og dets flora og fuglearter vil blive tilgodeset.
I kraft af et tilskud på 4,3 millioner kroner fra EU’s såkaldte LIFE-program skal et naturprojekt med et samlet budget på 8,6 millioner kroner gøre det lettere at være vibe, rødben, grågås, klyde og strandtudse i Bøjden Nor.

Lokaliteten i det sydvestfynske landskab ved bredden af Lillebælt er af EU udpeget som et NATURA 2000-område, hvis naturindhold derfor kræver en særlig bevågenhed og indsats.

- Der vil blive sat ekstra fokus på at forbedre naturkvaliteten i områdets strandenge og våde lavninger, men også de tørre overdrev i nabolaget af Norets vandflade vil få et løft. Her vil en art som rødrygget tornskade kunne få bedre levevilkår, siger Søren Ferdinand Hansen, der er biolog i Fugleværnsfonden.

- Vi sætter i Fugleværnsfonden vores aftryk på projektet ved at søge fredningsmyndighederne om lov til at etablere små rovdyrsikre øer til gavn for ynglefugle som for eksempel klyder og terner. Når der skal graves vandhuller til fordel for strandtudserne, kan man passende bruge jorden til at lave fugleøer af, siger biologen i Fugleværnsfonden, der har etableret flere publikumsvenlige observationsskjul i området.

FLERE SKULDRE BÆRER PROJEKTET
Projektet til en forbedring af Bøjden Nor skal gennemføres fra september og godt tre år frem. I dag udgør lagunesøen i Noret og de omgivende strandenge cirka 66 hektar. Projektet vil gøre det muligt at konvertere 25 hektar landbrugsjord syd og øst for Noret til natur. Faaborg-Midtfyn Kommune har som natur- og miljømyndighed søgt EU om den økonomiske håndsrækning, der vil udgøre halvdelen af omkostningerne til forbedringerne for fugle, padder og Norets natur i det hele taget.
Karen Krieger Fonden, der ejer Bøjden Nor, vil betale 2,5 millioner kroner til projektet, mens Fugleværnsfonden lægger 500.000 kroner i opgaven. Faaborg-Midtfyn Kommune betaler så 1,3 millioner kroner til naturprojektet.

BEDSTE VINTERLOKALITET FOR BJERGÆNDER I DK
Bøjden Nor huser i perioder store antal af rastende vandfugle. Lokaliteten er traditionelt i januar, februar og et stykke ind i foråret samlingssted for op imod 5.000 dykænder som troldænder, bjergænder og taffelænder. Bøjden Nor er det allerbedste sted i Danmark, hvis man vil opleve store flokke af bjergænder, der normalt holder til et stykke fra kysterne, så de er svære at se fra land. Men fra Fugleværnsfondens observationsskjul ved bredden af Noret kan publikum komme tæt på bjergænderne.
Også store flokke af lappedykkere, skalleslugere, grågæs og sangsvaner raster i reservatet, primært i træktiderne forår og efterår, men også i milde, isfri vintre. 

Information
25 ha landbrugsjord
Enge suppleres med overdrev
Også for padder
Relaterede reservater:
 - Bøjden Nor

Relaterede nyheder
 - 2 nybyggede øer til fuglene i Bøjden Nor
 - Fugleværnsfondens fantastiske fuglefortællinger i 2010