tirsdag 5. februar 2013

Udbud af græsning på Nyord Strandenge

Græsningslauget Nyord Strandenge har sat knapt 62 hektar strandeng i udbud til afgræsning i 3 år 2013-2015, årligt fra maj til november. Der er fem folde, vandingsteder og fangfold på arealerne.

af Søren Ring

Bemærk: UDBUDSRUNDEN ER AFSLUTTET d. 1/3.
BESTYRELSEN I NYORD STRANDENGES GRÆSNINGSLAUG TRÆDER SNAREST SAMMEN OG VURDERER DE INDKOMNE BUD OG TRÆFFER AFGØRELSE.
BUDGIVERE FÅR SENEST BESKED SNAREST OG SENEST D. 1. APRIL 2013.


Nyord strandenge er på ca. 400 hektar og størstedelen administreres af Græsningslauget Nyord Strandenge.

Fugleværnsfonden er ejer af knapt halvdelen af Nyord strandenge, som er et af de største og mest fuglerige strandengsområder i hele Østdanmark.

Engene har aldrig været opdyrket. Det er et af Danmarks vigtigste levesteder for gæs, ænder og vadefugle, bl.a. de truede strandengsfuglearter Stor kobbersneppe og Brushane. Nyord er beliggende midt i såvel et stort Natura 2000 som et internationalt fuglebeskyttelsesområde, og bl.a. de sydlige strandenge på Nyord er del af et vildtreservat med jagt- og færdselsforbud.

Formålet med afgræsningen på strandengene er at sikre god natur- og landbrugsmæssig drift og skabe egnede levesteder for engfugle samt bevare den rige og varierede flora.

Den nordlige del af Sydengene (op imod Ulvshalvevej) udgør knapt 62 ha og sættes hermed i udbud til afgræsning i perioden 2013 til og med 2015.

Arealerne har været i kontinuerlig drift med afgræsning med kreaturer og tidvist høslæt i en lang årrække og er omlagt til økologisk drift i 2009. Græsset er ugødet og usprøjtet og er generelt af god kvalitet. Arealet er pt. inddelt i fem folde; to inderfolde, to yderfolde og en strandfold. Som udgangspunkt vil der ikke være fællesgræsning med øvrige kvægholdere på engene.

Budfristen er senest 1. marts.
Græsningslauget Nyord Strandenge afgiver svar hurtigst muligt og inden for senest 30 dage.

Yderligere oplysninger Græsningslauget Nyord Strandenge, Lisbeth Frank Hansen, Gefion, tlf.: 5786 5330, eller Søren Ring, Fugleværnsfonden tlf. 3328 3839
 

Information
Relaterede reservater:
 - Nyord Enge