onsdag 15. juni 2005

Fugleværnsfonden sikrer nye oplevelsesmuligheder ved Bøjden Nor

På initiativ af Fugleværnsfonden og i samarbejde med Fåborg kommune og Fyns Amt er der igangsat afgræsning af et vigtigt eng- og overdrevsområde ved Fugleværnsfonden reservat Bøjden Nor. Noret er fredet og Natura 2000 område.

af Søren Ferdinand Hansen

En del af Fugleværnsfonden reservat ved Bøjden Nor har i mange år levet en upåagtet tilværelse. Området blev vurderet til at være for lille og tørt til at det kunne betale sig at igangsætte afgræsning af området.

I foråret har Fugleværnsfonden indgået en samarbejdsaftale med Fåborg Kommune omkring en jordlod ejet af kommunen. Herved blev arealet stort nok til at det kunne betale sig at igangsætte en afgræsning. Med økonomisk støtte fra Fyns Amt til kreaturhegn er et ca. 7 ha stort areal blev indhegnet, og der er indgået et samarbejde med en lokal landmand. Foreløbigt græsser 4 kvier i området, men det er planen at der med tiden skal flere køer ud i området.

Set med en botanikers øjne er området særdeles spændende med engelskgræs, strandvejbred, fliget vejbred og rensdyrlaver. Der er mange små vandfyldte lavninger som, pga. årtiers manglende pleje, er groet til. Afgræsningen vil hjælpe med til, at disse vandhuller bliver åbnet op, hvorved den sjældne strandtudse forhåbentlig kan øge sin bestand. Fuglelivet er rigt med ynglende strandskade og rødben. I kanten af området er der et rigt fugleliv i de levende hegn, og den kystnære beliggenhed betyder, at mange terner fouragerer i området.

Fåborg kommune har gjort en stor indsats for at besøgende også kan få glæde af området. Der er lavet en natursti uden om indhegningen med en fin trappe og der er opsat bænke. Det er muligt at gå ind i indhegningen via låger, men af hensyn til fuglelivet og de græssende kreaturer er det vigtigt, at hunde føres i snor.

Alt i alt er et attraktivt område genskabt for både mennesker fugle, frøer og flora. 

Information
Kort over Bøjden Nor
Relaterede reservater:
 - Bøjden Nor