torsdag 8. oktober 2015

Nye oaser til jordrugende fugle

I Saksfjed Inddæmning på Sydlolland har to nye yngleøer set dagens lys. Især sårbare vadefugle og terne vil forhåbentlig få stor gavn af disse nye fristeder.

af Marie-Louise Olsen

Noget tyder på at en tommelfingerregel i naturforvaltningen bør være: lav ikke søer uden øer! Igennem en årrække har Fugleværnsfonden lavet små kunstige fugleøer, også kaldet yngleøer. Det er sket i Nørreballe Nor, Tryggelev Nor og Bøjden Nor.

Vi har erfaret, at det er arter som klyde, fjordterner, havterner, hættemåger og strandskader, der i den grad tager sådanne øer i brug; altså jordrugende fugle som er sårbare overfor prædation fra blandt andet ræve eller stress som følge af løse hunde. De førnævnte fuglearter, er arter, som vi i fonden bruger mange kræfter på at tilgodese, og velfungerende øer har vist sig at være et af de vigtigste redskaber i forvaltningen af vadefugle.

I denne tid er turen kommet til Saksfjed Inddæmning på Sydlolland, hvor to øer netop har taget form i en lavvandet sø med sjapvandsbredzoner. Øerne har en størrelse på hver 200 kvadratmeter, og vil ved højeste vandstand rage omkring 20 cm over vandskorpen. Øerne udformes med bugter og snoninger, så der skabes så mange ”rum” som muligt for de ynglende fugle.

I tilfældet i Saksfjed har vi kunne lukke vandet ud af området, og det har derfor været lettere end normalt at etablere øerne, som er dannet alene af de sedimenter, der er i søbunden/sjapvandsfladen. Det har gjort, at der er blevet dybere lige rundt om øerne, og rævene vil derfor blive nødt til at svømme, hvis de vil ud på øerne. Alle pattedyr kan som udgangspunkt svømme, men vi håber, at rævene i Saksfjed ikke synes, det er besværet værd eller at fuglene enten kan jage ræven væk (det er især terner gode til) eller nå at flygte. I den periode hvor der er æg, vil sårbarheden i relation til ynglesucces naturligvis være størst.

Vi venter nu spændt på ynglesæson 2016 og krydser fingre for at også disse øer bærer frugt, især for de sårbare vadefugle og terner.

Billederne i højre side er taget under øernes dannelse, og uden at vandet endnu er kommet tilbage.

De to nye fugleøer kan ses vest for fugletårnet ved pumpestationen. 

Information