onsdag 15. juni 2016

Indvielse af Sølsted Mose

Stort unikt moseområde til gavn for fugle, natur og besøgende indvies i Tønder fredag den 17. juni med et stort arrangement for offentligheden.

PRESSEMEDDELELSE

Et godt partnerskab har båret frugt: takket være et samarbejde mellem Tønder Kommune og Fugleværnsfonden fejres afslutningen på et storstilet EU-LIFE projekt, der markant har forbedret forholdene for den truede og sjældne højmosenatur i Sølsted Mose ved Tønder. Til glæde for natur, fugle og de mange besøgende, der allerede er begyndt at lægge vejen forbi.

Det hele kan opleves fredag den 17. juni, hvor Sølsted Mose indvies med deltagelse af repræsentanter fra kommunen og Fugleværnsfonden. Søren Ryge Petersen vil også være blandt talerne. Arrangementet starter kl. 14, og der vil efter taler og indvielse blive mulighed for en guidet tur rundt i området.

Det 240 ha store moseområde 10 km nord for Tønder har fra 2011 – 2016 gennemgået en omfattende forvandling. Tønder Kommunes borgmester Henrik Frandsen glæder sig over, at et af kommunens mest værdifulde naturområder bliver sikret for fremtiden.
- Projektet har været med til at skabe rammerne for det særlige dyre- og planteliv, som tilhører højmosen som naturtype, og som alle naturglade mennesker nu kan få del i ved hjælp af de mange nye publikumsfaciliteter, siger borgmesteren. Han gør desuden opmærksom på det omfattende arbejde, som ligger til grund for områdets nye udseende. Store rydninger, anlægsarbejder og vandstandshævninger har præget mosen de sidste par år, ikke mindst i form af store køretøjer og megen aktivitet. Men borgmesteren er ikke i tvivl om at resultatet har været værd at vente på: åbne vidder erstatter nu det tidligere tilgroede, udtørrede moseområde.

Fugleværnsfondens formand, Martin Iversen er også positiv - Det glæder Fugleværnsfonden som lodsejer, at være med til at genskabe de forhold, der er så karakteristiske for denne sjældne naturtype. Hermed sikres et stykke truet natur og ikke mindst de fugle som hører til her.

Fugleværnsfonden tilbyder løbende guidede fugleture i området, og glæder sig på vegne af fuglelivet, som allerede er ved at indtage de nye våde og helt åbne områder.
- Fugleværnsfonden fejrer jo også 50 års jubilæum i år, og det er indsatser som denne, som understreger fondens formål. Vi (gen)skaber fristeder for fugle og for mennesker, og vi glæder os til at vise resultatet frem, siger han.

Yderligere oplysninger:
Ole Ottosen, projektleder, Tønder Kommune (74 92 92 79 eller oot@toender.dk)
Martin Iversen, formand for Fugleværnsfonden (30 49 49 36 eller martin.iversen@dof.dk)

Fakta om projektet
Det er overordnede mål med EU LIFE Sølsted mose projektet er at genskabe større arealer med aktiv højmose, blandt andet ved at øge vandstanden i mosen, mindske næringsstofbelastningen og rydde store områder med træer og buske, der i de seneste 50 år har omdannet den oprindelige åbne høj- og tørvemose til et tilgroet landskab. Et andet vigtigt delmål er at sikre dyndsmerlingen, men også planter, insekter, dyr og fugle, som er tilknyttet højmoser, vil få bedre vilkår. Altså en indsats for at bedre biodiversiteten i Sølsted Mose. I forbindelse med projektet vil der også - i dele af mosen - blive etableret gode publikumsfaciliteter. Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 240 ha.

Projektets samarbejdspartnere og bidragsydere
Projektet er støttet af EU’s LIFE program, Fugleværnsfonden, Tønder kommune samt A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og 15. Juni Fonden. Naturstyrelsen har også bidraget til projektet. Derudover er der i projektområdet i alt 20 private lodsejere, som generelt har udvist en positiv holdning til projektet, især ved den store jordfordelingsproces, som har udgjort en helt central del for projektets realisering.
 

Information
Relaterede reservater:
 - Sølsted Mose

Relaterede links
 - Invitation til indvielse
 - Læs mere om EU LIFE-projektet her