torsdag 17. august 2017

Nye og bedre fugleøer i Nørreballe Nor

Netop i disse dage påbegyndes arbejdet med renovering af to fugleøer i Nørreballe Nor på Sydlangeland i ønsket om at sikre og styrke ynglestederne til de jordrugende fugle.

af Marie-Louise Olsen og Hanne Havemose

Al erfaring i Fugleværnsfonden viser, at fugleøer, også kaldet yngleøer, er et vigtigt tiltag, når det gælder sikring af optimale ynglesteder for især jordrugende fugle. Det har nemlig vist sig at være tilfældet i Fugleværnsfondens reservater i Bøjden Nor og Saksfjed/Hyllekrog samt på Sydlangeland.

Velfungerende fugleøer tiltrækker vadefugle, terner og måger i stor stil, da faren ved prædation fra ræve og stress som følge af løse hunde og anden aktivitet reduceres til et minimum. Derfor er det med stor begejstring og takket være modtagne fondsmidler fra Beckett-Fonden og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond 1, at der i disse dage lægges an til en gennemgribende renovering af de to øer Klydeøen og Hjerteøen.

Øerne blev etableret i 2006 som et led i et stort genopretningsprojekt af Nørreballe Nor. Naturgenopretningen af noret skete ved at store kornmarker blev opkøbt, pumperne som holdt vandet væk blev stoppet, og en stor sø med bredzoner, der grænsede op til ferske enge, blev en realitet. Igennem de lidt mere end 10 år Nørreballe Nor har eksisteret, har vandet i søen eroderet på yngleøerne, så de efterhånden er blevet mindre og mindre. Netop derfor bliver øerne i disse dage forstærket og renoveret. Et arbejde, som er længe ventet, og som er påbegyndt umiddelbart efter dette års ynglesæson, så nu er det bare at vente og se hvad de nye yngletal for 2017 vil bringe!

Renoveringen følges med stor interesse af den lokale frivillige arbejdsgruppe i naturreservatet, som også har bidraget med billeddokumentation af processen og med facilitering af selve renovereringsarbejdet. Blandt andet ved at bane vejen ud til vandkanten for de store maskiner ved at rydde et godt stykke af den 2,5 meter høje rørskov med buskrydder, brakpudser, 4-hjulstrækker, og kædesav. Et langt og utroligt sejt træk af frivillig bistand og engagement, som Fugleværnsfonden ikke kunne være foruden. 

Information