torsdag 2. november 2017

Vilde vibetal for Nyord

Fugleværnsfonden har stor succes på reservatet Nyord Enge ved Møn, hvor bestanden af viber og rødben er firdoblet på blot tre år. Vandstand, afgræsning og især regulering af ræv er nøgleord.

af Hanne Havemose

Mens vadefuglene har det svært i store dele af Danmark, så holder viber og rødben en sand ynglefest i Fugleværnsfondens reservat på Nyord ud for Møn. Op til 164 par viber og 147 par rødben er der talt de sidste par sæsoner. Det er omtrent en firedobling af bestanden på tre-fire år og det højeste antal, som er registreret siden tællingerne på Nyord begyndte for over 40 år siden.

Årsagerne er en kombination af mange tiltag, som blandt andet tæller høslæt, afgræsning med kreaturer samt styrkelse af en særlig sjapzone, hvor især engfuglenes unger har glæde af at søge føde.

Vigtigst er dog den øgede regulering af ræv. Det har været nødvendigt, fordi rævespærren på broen til Nyord måtte opgives. Derfor er Fugleværnsfonden, Naturstyrelsen og den lokale jagtforening blevet enige om at øge jagttryk på og reguleringen af ræve på Nyord siden 2014.

”Vi forsøger at forvalte strandengene optimalt for vadefuglene, både når det gælder afgræsningen med kreaturer og høslæt. Men den vigtigste faktor bag den store fremgang er utvivlsomt, at ræven lige nu ikke præderer på Nyord takket være en øget regulering”, konstaterer biolog og naturforvalter Søren Ring fra Fugleværnsfonden. Og det er ikke bare vadefuglene, der nyder godt af rævens fravær på Nyord. Også bestanden af harer, rådyr og fasaner er forøget.

”Den store fremgang for vadefuglene på Nyord understreger endnu engang, at det er de nataktive prædatorer, altså rovdyrene med pels, som har størst betydning for bestandene af jordrugende fugle”, siger Søren Ring.

”De dagaktive prædatorer, typisk rovfugle og krager, kan vadefuglene bedre beskytte sig imod. Ikke mindst når bestandene af vadefugle bliver så store og tætte, at de kan gennemføre en effektiv mobning af indtrængende rovfugle og krager. Det som populært kaldes ”luftforsvaret” eller ”engpolitiet”, forklarer Søren Ring.

På Nyord er der hverken mårhunde eller mink, så ræven har været den helt dominerende prædator blandt rovdyrene.

”Ræven er som bekendt en naturligt hjemmehørende art og har sin plads i den danske natur. Derfor er bekæmpelse af ræve mere problematisk end bekæmpelse af invasive rovdyr som mink og mårhund. Men hvis vi vil ophjælpe bestandene af de sårbare jordrugende fuglearter som for eksempel vadefugle, så er det nødvendigt med effektiv regulering af ræve i de vigtigste fugleområder”, konstaterer biologen i Fugleværnsfonden. Søren Ring understreger, at dette bestemt ikke gælder alle arealer i Fugleværnsfonden, men i de nøje udpegede naturområder, hvor man har særligt opmærksomhedskrævende og truede arter som fx brushøne og stor kobbersneppe.

Dette drager viben og rødben på Nyord hermed fordel af. På landsplan er fire ud af fem viber forsvundet de sidste 40 år. Bestanden er nu nede på 20.000 par. Bestanden af rødben er mere end halveret, og der yngler nu omkring 9000 par i Danmark. Men i Fugleværnsfondens naturreservat på Nyord er kurven knækket. 

Information
Relaterede nyheder
 - Succesen fortsætter på Nyord