torsdag 21. juni 2018

62 millioner til bedre levevilkår for kystfugle

Fugleværnsfonden skal sammen med 9 andre partnere over de næste syv år gennemføre et storstilet EU BETTER BIRDLIFE-projekt, målrettet levevilkårene for en række truede kystfugle.

PRESSEMEDDELELSE

Stenrev, yngleøer og græssede strandenge er en del af de tiltag, der indgår i de kommende 7 års indsats for kystfugle i den Vestlige Østersø. Projektet skal både forbedre eksisterende levesteder og skabe nye. Ambitionen er at forbedre så mange af fuglenes levesteder som muligt - både ynglesteder, rasteområder og hvor fuglene søger føde. Projektet omfatter både indsatser på land og indsatser til havs. I løbet af de 7 år, projektet varer, vil projektet stå bag en række formidlingsindsatser, særligt med fokus på børn og unge.

International beskyttelse
De 14 arter af kystfugle, som projektet er målrettet, er alle omfattet af en særlig beskyttelse på EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv. Projektet gennemføres som 22 delprojekter i 11 områder i den vestligste del af Østersøen fra Møn over Langeland til Slesvig-Holsten og op igennem og langs Lillebælt. Alle områder indgår i det europæiske Natura 2000-netværk. Projektet vil derfor også medvirke til at udbrede kendskabet til det europæiske Natura 2000-netværk.

Martin Iversen, formand for Fugleværnsfonden, glæder sig også over, at projektet nu har fået bevilling fra EU:

- I Fugleværnsfonden har vi sammen med de andre 9 partnere arbejdet længe på dette og vi glæder os til at komme i gang med vores nu sjette EU LIFE-projekt, som i den grad vil forbedre forholdene for nogle af Danmarks mest sårbare fuglearter. Denne gang gælder det hav-, fjord- og dværgterne, brushane, klyde og mosehornugle i vores sydlangelandske naturreservat, hvor en stor del af projektet skal udføres. Vi har efterhånden mange års erfaring med naturforvaltning for fugle, og ser frem til at være med til at skabe forbedringer for nor, strandenge, rørskove og overdrev, som er de gældende naturtyper her, siger Martin Iversen.

Samarbejde på tværs
En særlig styrke for projektet er det kommende samarbejde hen over myndighedsskel og forskellige kompetencer. Udover Fugleværnsfonden, som er en privat naturorganisation udenfor politiske interesser, er de andre 9 partnere i projektet kommuner, statslige styrelser, et universitet og en tysk naturbeskyttelsesorganisation.

- Vi er 10 partnere, der nu går sammen om at gøre en forskel for naturen. Projektet er unikt med sin brede sammensætning med mange forskellige typer af partnere. Og så synes jeg det giver projektet ekstra tyngde, at vi har en tysk partner med, siger borgmester Johannes Lundsfryd fra Middelfart Kommune, som er projektleder.

Også Naturstyrelsen deltager og udtrykker stor tilfredshed:
- Staten ejer arealer i hele Danmark, og det betyder meget for os, at vi også kan samarbejde lokalt, når vi gør en indsats på vores arealer. Derudover kræver forbedringer for naturen samarbejde – ikke mindst når det gælder kystfugle, udtaler vicedirektør Signe Nepper Larsen.

Projektets samlede budget er på 62 millioner kroner, som hovedsaligt finansieres af EU's LIFE-fond. Projektet har også opnået støtte fra 15. Juni Fonden og fra AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Yderligere oplysninger:
Naturforvalter, biolog og projektleder (Fugleværnsfondens del):
Søren Ring tlf. 2528 4142

FAKTA:
Projektets opstart: 1. september 2018

Områder: 22 delprojektområder fra Odense Fjord, Nordfyn, rundt i gennem og langs Lillebælt, Flensborg Fjord, vestlige Østersø inkl. Schleswig-Holstein, Langeland (Tryggelev) og Sydsjælland.

Naturtyper: Stenrev og kystfugle lokaliteter, overvejende strandenge, nor og kystnære vådområder. I alt 10 naturtyper bliver forbedret, genskabt eller udvidet.

Fugleværnsfondens projektareal: 170 hektar i naturreservatet Tryggelev Nor (inkl. Nørreballe og Salme Nor).

Finansiering:
Samlet budget – 62 millioner kroner (hvoraf Fugleværnsfondens udgør ca. 7 mio. kr.)
EU LIFE – 38 millioner kroner
15. Juni Fonden – 3,5 millioner kroner
A.P. Møller Fonden – 1,5 millioner kroner
Partnerne – 19 millioner kroner

Projektets partnere
Middelfart Kommune (projektleder), Fugleværnsfonden, Kerteminde Kommune, Kolding Kommune, Kystdirektoratet, Naturstyrelsen, Nordfyns Kommune, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, Syddansk Universitet, Sønderborg Kommune

Kystfugle, som projektet er målrettet (Y–ynglefugl, T–trækfugl)
Fjordterne (Y), havterne (Y), splitterne (Y), dværgterne (Y), klyde (Y), brushane (Y), plettet rørvagtel (Y), engsnarre (Y), engryle (Y), mosehornugle (Y), ederfugl (T), bjergand(T), toppet skallesluger (T), hjejle (T)
 

Information
Havterne - en gennemgående fokusart for projektet
Relaterede nyheder
 - På fugletur i kunsten og i naturen