tirsdag 28. august 2018

Træf: fugle flyver i flok, når de er mange nok

Der var flot fremmøde, da 70 frivillige mødtes til træf i weekenden. Formålet var udveksling af erfaringer mellem de 17 frivillige arbejdsgrupper tilknyttet Fugleværnsfondens naturreservater.

af Hanne Havemose

Dagen blev indledt med velkomsttale af direktør Kristian Dammand Nielsen og bestyrelsesmedlem Leo Bjørnskov, som begge understregede de frivilliges uundværlighed. Sidstnævnte med citat af nyligt afdøde Benny Andersen om ’fugle flyver i flok, når de er mange nok’. Fugleværnsfondens store frivillige engagement er med til at skabe inspiration og fremdrift for fonden, fortalte han, også til bestyrelsen, som følger med i de frivilliges mange aktiviteter, der danner grobund for spændende diskussioner i bestyrelsesarbejdet.

Fællestræffet indeholdt lige dele socialt samvær og fagligt input. Med udgangspunkt i arrangementets placering ved Bøjden Nor i det sydfynske, fortalte Fugleværnsfondens naturforvalter og biolog Søren Ring om den lange og svære proces med at ændre opdyrkede marker til natur for fugle samt om arbejdet med genetableringen af overdrev, som var en del af målsætningerne for det EU LIFE-projekt i naturreservatet, som blev afsluttet i 2013.

Den succesfulde etablering af naturreservatets yngleøer blev også fremvist og gennemgået af en professionel yngleø-ekspert,seniorkonsulent, ingeniør og frivillig, Henrik Mørup-Petersen, samtidig med at der var rig lejlighed til at iagttage fuglelivet på stedet. Blandt andet hvidklire, mudderklire, lille kobbersneppe, dobbeltbekkasin, ryle (islandsk, almindelig og krumnæbbet) og hjejle lod sig se til stor glæde for de mange fugleentusiaster, som mange af Fugleværnsfondens frivillige jo også er.

Leo Bjørnskov fra Fugleværnsfondens bestyrelse refererede desuden til det momentum, der er i det naturpolitiske landskab lige nu, og opfordrede til at tage del i regeringens ønske om at oprette en naturkanon over Danmarks dejligste natur.

- Jeg er overbevist om, at mange af vore 22 naturreservater vil kunne blive nomineret. For at et område kan nomineres skal det have en smuk natur og biologisk, geografisk eller landskabelig værdi. Og så skal det være en oplevelse at besøge. Vores naturreservater burde udpeges – ikke mindst på grund af jeres indsats for at gøre besøgene til en oplevelse.

Stort tak til den frivillige arbejdsgruppe ved Bøjden Nor som har stået for størstedelen af planlægningen og afviklingen af arrangementet. Det var – som sædvanligt – en uovertruffen og uundværlig del af det store hele.

Klik på billederne i reportagen ude i højre spalte for større versioner samt yderligere information. 

Information
Relaterede reservater:
 - Bøjden Nor