søndag 30. juni 2019

Danmarks sjældneste fisk fundet - igen

Den er god nok: dyndsmerlingen er atter på spil i Sølsted Mose. Og der er ikke bare tale om et enkelt eksemplar. En ny undersøgelse peger på, at den særprægede ferskvandsfisk er i fremgang.

af Hanne Havemose

En vigtig opdagelse
I 2012 frygtede biologer, at den var udryddet. Så begejstringen var derfor stor, da den efter gentagne grundige forsøg blev fundet i Sølsted Mose i forbindelse med et storstilet EU LIFE-projekt, som Fugleværnsfonden tog del i som den største lodsejer i området.

I 2011 – 2016 var Fugleværnsfonden og Tønder Kommune samarbejdspartnere i LIFE-projekt Sølsted Mose, som havde til formål at forbedre forholdene markant for den truede højmosenatur i Sølsted Mose og at hjælpe den sjældne fisk dyndsmerlingen, der kun findes her. Og den 20. juni 2012 kunne projektdeltagerne derfor ånde lettet op, da de endelig fik den at se efter mange timers undersøgelser med elektrofiskeri og udsætning af fælder/ruser i mosens vandløb, sideløbende kombineret med Miljøstyrelsens DNA-undersøgelser af forekomsten.

Gensynsglæde i mosen
I 2019 frygtede biologer så igen, at den var på vej til at uddø. Begejstringen var derfor stor, da den blev genfundet i bedste velgående i juni måned. Og det var en god fangst.

Umiddelbart efter projektets færdiggørelse i 2016 er det kun lykkedes at fange og registrere tre dyndsmerlinger. Men her tre år senere er der i løbet af en enkelt uge fanget hele 20 dyndsmerlinger. Alt tyder derfor på, at arten er tilbage i betydeligt større antal, hvilket betyder at bestanden er levedygtig. Og det er gode nyheder. Især for det storstilede EU-projekt, som har været med til at bane vejen for dens overlevelse.

Stortrivsel i det hele taget
Formanden for Fugleværnsfonden, Martin Iversen, glæder sig over fundet, men også generelt over de mange sjældne fugle og blomster, som stortrives i Sølsted Mose. Det er nemlig ikke kun dyndsmerlingen, der har haft positiv effekt af EU’s naturgenopretningsprojekt:

- Der er flere fuglearter, der med baggrund i projektets etablering af den hævede vandstand i området, trives rigtig godt, fortæller Martin Iversen. Han nævner blandt andet ynglende trane, rørdrum, rørhøg og bekkasin.

- Deres tilstedeværelse er en sikker indikation på, at de ting, der er lavet, virker i det store hele. Ikke kun for den sjældne dyndsmerling, men også for den sjældne flora og de sårbare fugle, der er tilknyttet den truede højmosenaturtype, tilføjer han.

FAKTA OM DYNDSMERLING
I Danmark kendes dyndsmerlingen kun fra den nederste del af Vidå-systemet. Fisken har været i stærk tilbagegang, og artens sidst kendte levested er Sølsted Mose.

Dyndsmerlingen er en ferskvandsfisk på op til omkring 25 cm. Den lever i damme, grøfter og kanaler med blød bund og masser af vandplanter. Den er på den nationale rødliste (kritisk truet) og en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Sølsted Mose.

Arten findes i de fleste lande langs Østersøen, men er gået meget tilbage i bl.a. Tyskland og Holland, hvor der er flere projekter for redning af arten. I Danmark var den indtil omkring 2. verdenskrig udbredt i det vestlige Sønderjylland, men er på grund af afvanding, oprensninger og tilgroning af vådområder stort set forsvundet. 

Information
Relaterede reservater:
 - Sølsted Mose

Relaterede nyheder
 - Danmarks sjældneste fisk genfundet i Sølsted Mose