mandag 2. december 2019

Fugleværnsfonden køber skov i Rusland

Fuglene får endnu et fristed og fonden mere skov ved køb af naturreservat nr. 23. Og nej, det er ikke dét Rusland, men 15 hektar unik natur ved Tegners Museum vest for Hornbæk.

af PRESSEMEDDELELSE

Der er godt nyt til skovens fugle i en tid, hvor gamle træer er en efterlyst naturværdi i debatten om mere biodiversitet i Danmarks natur.

Halemejse, spætmejse og spætter er nogle af de arter, som lever af skovens fødekammer, og de kan for alvor kalde ’Rusland’ for deres fristed, når Fugleværnsfonden sikrer en væsentlig del af det smukke område som sit 23. naturreservat.

Naturperle med stort potentiale
Der er tale om en skov der i mange år har fået lov at passe sig selv, så der er allerede gode levevilkår for fuglelivet. Stedet er en eftertragtet naturtype for Fugleværnsfonden:

”Når vi køber et område som dette, er det for at kompensere for manglen på ældre skov i Danmark,” fortæller Kristian Dammand Nielsen, direktør for Fugleværnsfonden, ”mange steder er denne naturtype efterhånden forsvundet, og det tager mange år at genoprette den. Vi sikrer, at den består, der, hvor vi kan”.

Fugleværnsfondens nye naturreservat udgør en del af det såvel lokalt- som nationalt kendte Rusland, der har været et fredet område i mange år. Det består primært af gammel løvskov (bøg og eg) suppleret med gran og fyr flere steder. Nogle steder er træerne mere end 150 år gamle. Her yngler grå fluesnapper, træløber og den lidt sjældnere korttået træløber side om side. Derudover er området del af et større mosaiklandskab, hvor der forekommer tilgroet hede med lyng, enebær, mose, overdrev og eng. Ude i det åbne område er der hedelærke og rødrygget tornskade, og på sigt vil sårbare fuglearter som broget fluesnapper måske kunne finde lysninger i skoven, der giver den mulighed for at yngle. Med andre ord: et spændende sted, med stort fugle- og naturmæssigt potentiale.

Købet er kommet i stand takket være Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdelinger i Nordsjælland og København, som har valgt at give 2,6 mio. kr. videre til Fugleværnsfonden fra en arv, som skulle anvendes til fordel for fuglene nord for København.

”Vi er glade for at kunne bidrage til, at Nordsjælland får et naturområde, som vi kan sikre for eftertiden og som kommer fuglene og naturen mest muligt til gode,” udtaler Luise Ekberg, forkvinde for DOF Nordsjælland og fortsætter: ”Vi har gennem en del år brugt området til vores fuglestemmekurser, fordi det indeholder både ynglefugle og rastende trækfugle, som optræder i stort tal i kystområderne.”

Sikring af biodiversiteten
Med købet ønsker Fugleværnsfonden især at sikre biodiversiteten i området, som også er botanisk og insektmæssigt spændende. Eksempelvis vil døde træer få lov at blive stående eller liggende til gavn for insekter, svampe, planter - og dermed fugle. Der ønskes en ekstensiv naturforvaltning af skoven, som i samarbejde med fredningsmyndigheden vil blive formuleret i en opdateret plejeplan.

Og som i de fleste andre af fondens naturreservater oprettes en frivillig arbejdsgruppe af lokale naturinteresserede til at varetage forskellige overvågnings-, formidlings- og naturplejeopgaver.

Natur for alle besøgende
Naturreservatet bliver nabo til det kendte Tegners Museum og Statuepark, der rummer smukke statuer placeret i det åbne hedelandskab med klitter, lyng og enebær. Her glæder de sig til samarbejdet med den nye nabo:

”At få et naturreservat i forlængelse af den fredede Statuepark er den bedst tænkelige nabo, og vi ser mange muligheder for en spændende synergi, og i, at Statueparkens gæsters oplevelse bliver udvidet med mere fokus på natur. Indtil oktober måned har vi haft omtrent 66.000 gæster, så mange vil få glæde af dette. Gennem årene har jeg erfaret at en hel del passionerede fuglespottere er glade for at komme herude. Herudover er Statueparken en del af Kongernes Nationalpark, som i sagens natur har meget fokus på naturoplevelser. Så dette tiltag ligger meget i tråd med hele stedets ånd. Vi glæder os meget,” fortæller Luise Gomard, direktør for Tegners Museum.

Glæden er gensidig, og naturreservatet vil være åbent for besøgende året rundt. På sigt vil Fugleværnsfonden afholde guidede ture og udarbejde informationsmateriale om stedet:

”Ligesom i vores andre naturreservater, er det vores håb, at vi på den måde kan formidle de naturværdier, der findes her, samtidig med at vi vil tage vare på det gode fugleliv”, siger Kristian Dammand Nielsen.

FAKTA RUSLAND
Det nye naturreservat ”Rusland” er en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og udgør 14,76 hektar. Området er også en del af Pandehave Å fredningen samt af Natura 2000 habitatområdet nr. 132 Rusland. Der er adgang via en offentlig skiltet sti, der betegnes Pandehavestien.

Fuglearter: spætmejse, halemejse, rødrygget tornskade, hedelærke, stor flagspætte, lille flagspætte, sortspætte, korttået træløber og mange flere.

Botanik: ude på den åbne lynghede vokser opret og nikkende kobjælde, kornet stenbræk, tjærenellike og bakke-nellike. Nede ved Pandehave Å er der trævlekrone og plettet gøgeurt og på de sandede veje lever en fin bestand af bl.a. biulv. 

Information