onsdag 24. november 2021

Arbejdsgruppe lagde sig i selen for vadefugles velbefindende

10. november blev en dag med slid og slæb for en dedikeret arbejdsgruppe på Nyord Enge. På rekordtid fik de pillet naturreservatets strandhegn ned for vinteren.

af Maja Lindholm Kvamm

Nyord Enge ved Møn er en af Østdanmarks allervigtigste ynglelokaliteter for vade- og engfugle. I yngletiden er der op mod 1000 forskellige jordrugende ynglepar fordelt på op til 25 forskellige fuglearter, og en tilfældig dag i maj kan man også opleve fx knarand, spidsand, skeand, atlingand, strandskade, klyde, stor præstekrave, vibe, brushane, stor kobbersneppe, rødben, hættemåge, havterne, gul vipstjert, engpiber og sanglærke.

Det myldrende fugleliv skyldes områdets helt særlige, og ret unikke natur, som sikres af Fugleværnsfondens arbejde. Hvert forår sætter Fugleværnsfonden i samarbejde med naturreservatets frivillige arbejdsgruppe og Naturstyrelsen Storstrøm et strandhegn op i havstokken ud for Nyord Enges sydøstlige del. Strandhegnet sikrer, at områdets sommergræssende kvæg kan komme helt ud i strandkanten, optræde kystzonen og gnaske fx rørskov og strandkogleaks. Dermed skabes et såkaldt ”blåt bånd” af blandet tuet vegetation og varierende vand- og mudderflader, som er essentielt for mange vade- og engfugle og deres unger.

Det blå bånd gør Nyord enges natur til noget ganske særligt, for på mange andre græssede strandenge sættes yderhegnet længere inde på kysten, hvilket ofte efterlader det blå bånd i kystzonen tilgroet med f.eks. rørskov.

Hvert efterår, i oktober eller november, bliver hegnet taget ned igen – og i år var ingen undtagelse. Med en stor indsats fik en lille gruppe på 7 mand hevet strandhegnet op. Endda i et kapløb mod tiden og stigende vandstand. Efter det hårde slid, fik gruppen en velfortjent varm frokost fra Slagter Stig i Stege.

Turen til Nyord Enge satte desuden en tyk streg under, at Fugleværnsfondens største og mest beskyttede fuglereservat har masser at byde på hele året rundt. Novemberdagen bød på: vibe, tårnfalk, stær, storspove, stormmåge, spidsand, skeand, skarv, pibeand, krikand, knopsvane, hjejle, havørn, grågås, fiskehejre og bramgås.

Fuglerigdommen hersker på Nyord – og det er takket være naturforvaltningstiltag som strandhegnet. 

Information
Naturstyrelsen Storstrøms Kasper Tollestrup Jensenog Nyord enges faste garvede hegnsmand John Jørgensen
Lars Bech Madsen fra den frivillige arbejdsgruppe ved Nyord Enge
Nyord Enges kystzone