onsdag 2. juli 2008

Nye fugle- og naturoplevelser på Strandvejen

Befolkningen i Storkøbenhavn og på Øresundskysten vil fremover få adgang til et nyt, spændende fugle- og naturområde i Nordsjælland. Et unikt strandengs-område ved Nivå bugten mellem Strandvejen og Øresund vil fremover blive administreret af Fugleværnsfonden til glæde for både fugle og mennesker.

af Søren Ferdinand Hansen

Den lavvandede Nivå bugt og de smalle strandenge dér er det bedste fugleområde på den nordsjællandske Øresundskyst. Det er det eneste område af kysten, hvor vadefugle og andre vandfugle har mulighed for at raste og fouragere, og det er en betydningsfuld lokalitet for mange trækfugle. Omkring 200 forskellige fuglearter er observeret i området. Eksempelvis raster op til 440 Mørkbugede Knortegæs og 1500 Toppede Lappedykkere. Antallet beviser områdets betydning for fuglene.

Her opretter Fugleværnsfonden sit 20. fuglereservat. Fugleværnsfonden har indgået en langsigtet administrationsaftale med Den Hageske Stiftelse, som ejer et unikt strandengsområde ved Nivå bugten. Området er beliggende mellem Strandvejen og Øresund ud for Nivaagaard. Centralt findes en tange, der er en tidligere udskibningshavn for et af teglværkerne i området. Tangen har udviklet sig til et spændende naturområde. I alt er det nye naturområde på otte hektar.

FLERE FUGLE- OG NATUROPLEVELSER TIL BEFOLKNINGEN
Fugleværnsfonden ønsker med aftalen at sikre befolkningen flere og bedre fugleoplevelser ved Øresundskysten. Det nye fugleområde vil blive formidlet til offentligheden via foldere og informationstavler, og via guidede natur ture med Fugleværnsfondens naturvejleder.

Fugleværnsfonden ønsker desuden at etablere en mindre udsigtsplatform, der forbedrer oplevelsesmulighederne og samler færdslen, sådan at fuglene forstyrres mindst muligt af publikum.
En platform kræver dog dispensationer. Derfor vil den først blive etableret, når og hvis de kommer i hus.

Fredensborg Kommune har tilkendegivet at ville støtte projektet og give positivt tilsagn om dette overfor de overordnende myndigheder, og Fredensborg Kommune vil tillige støtte projektet økonomisk med 50.000 kr. til hegning i etableringsfasen.

SNOREN BLEV KLIPPET
Tirsdag den 1. juli blev starten på samarbejdet mellem de tre parter markeret ved Nivåbugten. Ved et møde mellem direktøren for Den Hageske Stiftelse, Jørgen Hage, borgmester Olav Aaen, Fredensborg, og direktør i Fugleværnsfonden, Elise Frydensberg blev en af Fugleværnsfondens piktogramstolper opsat ved udgangen til tangen i Nivåbugten.

KREATURER VIL GIVE MANGE FLERE FUGLE OG PLANTER
Strandengene ved Nivå bugten trænger hårdt til naturpleje. De har i en længere årrække ligget ubenyttede hen, er groet til og har derved gradvist mistet en stor del af mangfoldigheden af dyr og planter.

Det vil Fugleværnsfonden nu rette op på ved at indlede naturgenopretning. Det vil ske ved hjælp af kreaturer, som er eminente naturplejere. Otte hektar strandenge vil fremover blive afgræsset af kreaturer. Formålet er hurtigt at skabe optimale forhold for strandengsfugle som rødben, dobbelt bekkasin, vibe og skeand.

Kreaturerne vil også hurtigt give meget bedre betingelser for planterne. Uden afgræsning overtager tagrør og strandkogleaks området, mens afgræsningen vil øge antallet af plantearter. Samtidig vil de græssende kreaturer kunne fjerne uønskede planter som bjørneklo og rynket rose.


FRIVILLIGE VIL SØRGE FOR TILSYN OG NATURPLEJE
Kreaturer, naturpleje og naturgenopretning af området kræver regelmæssigt tilsyn og en masse praktisk arbejde. Derfor planlægger Fugleværnsfonden at etablere en lokal arbejdsgruppe af frivillige - lige som i Fugleværnsfondens andre reservater. De kan hjælpe med den praktiske naturpleje, holde området rent og pænt og medvirke til formidlingen. Den lokalt funderede arbejdsgruppe sikrer også den lokale forankring. Via arbejdsgruppen vil der blive knyttet bånd mellem naturområdet, brugerne og lokalbefolkningen.

FAKTA:
OM FUGLEVÆRNSFONDEN
Fugleværnsfonden er en privat erhvervsdrivende fond stiftet af Dansk Ornitologisk Forening. Fondens formål er at værne om Danmarks fugle her i landet såvel som i udlandet, bl.a. ved at medvirke til at bevare eller skabe vigtige fuglelokaliteter, navnlig for truede og sårbare arter, og at foranstalte naturformidling fra fondens reservater. Læs mere på www.fuglevaernsfonden.dk

Yderligere oplysninger hos Fugleværnsfondens direktør, Elise Frydensberg på tlf. 33 28 38 18 

Information
Indvielse ved Nivå Bugt
Borgmester Olav Aaen fra Fredensborg Kommune
Jørgen Hage, Den Hageske Stiftelse
Karsten Winding, lokal ornitolog
Egestolpen sættes i
Så er der kaffe!
Snoren klippes
Relaterede reservater:
 - Nivå Bugt

Relaterede nyheder
 - Fin formiddag ved Nivå Bugt
 - Hærværk på helt nyt kreaturhegn i Nivå Bugten
 - Naturplejen i Nivå Bugten i fuld sving

Relaterede links
 - Læs mere om Fugleværnsfondens arbejde