fredag 3. oktober 2008

Naturplejeprojekt genskaber 5 hektar overdrev og hede ved Stubbe Sø på Mols

Et større naturgenopretningsprojekt på Fugleværnsfondens ejendom ved Stubbe Sø har i sommer medført radikale forandringer i landskabet. 4 hektar skov er blevet tyndet grundigt og på 5 hektar er stort set al trævækst fjernet.

af Søren Ferdinand Hansen

Fugleværnsfondens ejendom ved Stubbe Sø har indtil i denne sommer bestået af en eng mod søen, mens resten af ejendommen har været skovbevokset.

Fugleværnsfonden har udarbejdet en plejeplan for sin ejendom ved Stubbe sø. Et af hovedmålene er at skabe en mere åben natur med et større overdrevsareal. Her kan planter som hedelyng, gul evighedsblomst, blåmunke, smalbladet høgeurt trives sammen med fugle som rødrygget tornskade, hedelærke og skovpiber.

I sommer er der derfor fældet store partier domineret af fransk bjergfyr og skovfyr. Hovedparten af løvtræerne er sammen med enebærbuske blevet skånet.

LYSÅBEN NATUR
Rydningen er planlagt så de nederste dele af naturreservatet vil fremstå helt lysåbne med kun få træer. Skovpræget øges jo længere væk fra søen man kommer.

Skråningerne rundt om Stubbe Sø er for størstedelen skovbevoksede, så de lysåbne arealer findes kun på mindre områder, og Fugleværnsfondens ejendom vil derfor i fremtiden skille sig ud som et mere åbent område med lys og luft til ellers trængte dyr og planter.

ØGET GRÆSNING
Rydningsprojektet vil blive fulgt op af en udvidelse af græsningsfolden i området med i første omgang 2,5 hektar Kreaturerne vil forhindre at området igen springer i skov og deres tramp og gødning vil skabe levesteder for insekter, der er fødekilde for fuglene. Det overvejes at indhegne yderligere 4 ha til en ekstensiv skovgræsning.

Det skovede træ skal tørre henover vintersæsonen og først i 2009 vil det blive hugget til flis og brændt som en klimavenlig energikilde.


Fotos: Dubbeld Samplonius og Søren F. Hansen
 

Information
Mere lys, mere eng
Øget græsning
Miljøvenlig anvendelse
Relaterede reservater:
 - Stubbe Sø

Relaterede nyheder
 - Fuglene ved Stubbe Sø på Mols kvitterer lystigt for naturpleje og nye fuglekasser

Relaterede links
 - Besøg Stubbe Sø´s reservatside her