onsdag 18. januar 2006

Slusebygning i Tryggelev Nor afsluttet

Anden fase af Fyns Amts og Fugleværnsfondens store naturgenopretningsprojekt ved Tryggelev Nor er nu afsluttet. I efteråret blev der bygget et indløbsbygværk i strandvolden ved noret lidt nord for den sydlige P-plads. I sidste uge er renoveringen af udløbsbygværket endelig blev færdig.

af Søren Ferdinand Hansen

Formålet med slusesystemet er at sende frisk vand ind i Tryggelev Nor for at udvaske de næringsstoffer der findes i bundslammet. Sammen med den rensende virkning som etableringen af Nørreballe Nor har givet (projektets fase 1) forventes det, at vandkvaliteten i noret forbedres væsentligt.

Slusen har haft en svær start, idet det varme efterår betød, at der samlede sig usædvanligt store mængder tang i og omkring slusen. Først efter en oprensning kunne ”tangproppen” skylles igennem slusen. Vandet strømmer ind i slusen ved de højvander, der naturligt finder sted primært i vinterperioden i Marstal bugt. Vandet løber tilbage til havet via det eksisterende udløb, som også er blevet renoveret.

Den afsluttende fase af projektet sættes ind i dette forår og omhandler primært udbygning af publikumsfaciliteter og afholdelse af en international konference om genopretning af vådområder.

Naturgenopretningen af Tryggelev Nor koster mange penge. Ved at indbetale et støttebeløb - her på hjemmesiden - eller på giro 509 42 32 er du med til at støtte Fugleværnsfondens arbejde ved Tryggelev Nor. Alle bidrag, store som små, er velkomne. 

Information
Saltvandsindtaget og Marstal Bugt. Foto: Henrik Mørup Petersen
Saltvandsindtaget på indersiden af diget. Foto: Henrik Mørup Petersen
Relaterede reservater:
 - Tryggelev Nor

Relaterede nyheder
 - Øer i naturgenoprettet sø, magneter for fuglelivet
 - Stort langelandsk naturprojekt giver pote på fuglefronten