onsdag 4. februar 2009

Naturplejen i Nivå Bugten i fuld sving

Fugleværnsfonden oprettede i sommeren 2008 sit 20. fuglereservat på dele af strandengene i Nivå Bugten. Fonden ønsker at forbedre forholdene for flora og fauna ved at igangsætte afgræsning med start i foråret 2009.

af Søren Ferdinand Hansen

Køer på græs – ikke på svømmetur! Så kort kan det siges for at forklare, at der snart bliver opsat hegn på fuglereservatet. I den kommende tid sker i det hele taget en del synlige forandringer langs kysten i Nivå Bugten. For at området i foråret 2009 kan blive afgræsset, er det nødvendigt at opsætte et kreaturhegn, så de græssende dyr hverken løber ud på strandvejen eller svømmer ud i Øresund. Hegnet er et ca.1 m højt elektrisk kreaturhegn, som vil starte ca. 100 m nord for Nivåen og forløbe ned til de engstykker, der allerede er afgræsset mod syd. I alt indhegnes ca.7 ha. Det svarer til ca. 13 fodboldbaner.
Kvæget skal kunne passere Nivåen via den nuværende bro og forbi tangen. Der laves derfor kvægpassager ved broen, ved tangens begyndelse og yderst på denne mod kysten.

STADIG MULIGHED FOR EN GÅTUR
Ved stien ud på tangen sættes klaplåger i hegnet, så adgangen stadig er fri. Det er samtidig hensigten at lave en trampesti fra foden af tangen, langs Nivåens bred og tilbage til Strandvejen. Også her sættes der klaplåger i. Trampestien vil forbedre adgangsforholdene og give den naturinteresserede nye, dejlige oplevelsesmuligheder. Viser det sig, at stien bliver for mudret, vil den med tiden blive forbedret med gangbrædder på de mest mudrede stykker.

SLÅNING OG RYDNING HJÆLPER NATUREN PÅ VEJ
Strandengene har ikke været plejet i mange år. Derfor er de groet til med tagrør. Inden hegnet kan opsættes – og for at fremskynde omdannelsen til åbne strandenge med viber, skeænder, engkabbelejer og måske orkideer - vil en maskine slå disse områder. Køerne vil derefter lettere kunne udføre deres naturplejearbejde. For at forstærke indtrykket af det åbne kystlandskab vil en del af de træer, der er groet op i kanten af arealet også blive fældet i den kommende tid.

FRIVILLIGE NATURPLEJERE OG FORMIDLERE
Fugleværnsfonden har oprettet en lokal frivillig arbejdsgruppe, p.t. med hele 27 entusiastiske medlemmer. Gruppen har allerede været sving. I januar indsamlede den 20 sække med skrald, og i foråret fortsætter dette forskønnelsesarbejde.
De frivillige naturhjælpere vil også gerne dele deres viden om og glæde ved naturen og fuglene med lokalbefolkningen. På tangen afholder de derfor tre åbent hus arrangementer i dette forår, hvor de vil hjælpe interesserede med at få en oplevelse med fuglelivet i Nivå Bugten. Det første arrangement afholdes søndag den 15. marts kl. 8-12. Læs mere på www.fugleværnsfonden.dk – under reservater.

FAKTA:
• Det nye fugleområde vil blive formidlet til offentligheden via foldere og informationstavler, og også via guidede naturture med Fugleværnsfondens naturvejleder og den frivillige arbejdsgruppe.
• Den lavvandede Nivåbugt og de smalle strandenge er det bedste fugleområde på den nordsjællandske Øresundskyst. Det er det eneste område her, hvor vadefugle og andre vandfugle har mulighed for at raste og fouragere, og det er en betydningsfuld lokalitet for mange trækfugle. Omkring 200 forskellige fuglearter er observeret i området. Eksempelvis raster op til 440 mørkbugede knortegæs og 1500 toppede lappedykkere. Antallet beviser områdets betydning for fuglene.

Yderligere oplysninger hos Fugleværnsfondens biolog, Søren Hansen på tlf.: 33 28 38 17, e-mail: soren.hansen@dof.dk – og på www.fugleværnsfonden.dk

FINANCIERING
15. Juni Fonden har sammen med det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri støttet naturgenopretnings- og formidlingsprojektet i Nivå Bugt Strandenge. 

Information
Rørskov til eng
Op og ned ad rækkerne..
Birkeflis
Relaterede reservater:
 - Nivå Bugt

Relaterede nyheder
 - Ud af byrådssalen, op i sadlen!
 - Fin formiddag ved Nivå Bugt
 - Hærværk på helt nyt kreaturhegn i Nivå Bugten
 - Nye fugle- og naturoplevelser på Strandvejen