onsdag 10. juni 2009

Fuglene ved Stubbe Sø på Mols kvitterer lystigt for naturpleje og nye fuglekasser

Fuglelivet har taget godt imod de nye levesteder, som er skabt efter et større naturgenopretningsprojekt på Fugleværnsfondens område ved Stubbe Sø på Mols. Hedelærke og rødrygget tornskade er rykket ind på de overdrev, som er genskabt efter sidste efterårs naturpleje.

af Joy Klein og Søren Ferdinand Hansen

Hedelærken har ikke tidligere været fast ynglefugl ved Stubbe Sø, men trærydninger betyder, at den nu synger sin smukke sang over området.
De fældede træer, der efter rydningsarbejdet i efteråret har ligget til tørring, er nu hugget til flis og kørt væk. Det betyder, at et område på ca. 2,5 ha, der tidligere var dækket af skov, nu fremstår som et åbent parti med spredte birketræer. Et nærliggende fyrrekrat på 2 ha er omdannet til overdrev, og her har den rødryggede tornskade kvitteret ved straks at tage området i besiddelse. Yderligere to par tornskader yngler på den fine eng mod søen.

NYE KREATURHEGN OG ADGANG TIL SØBREDDEN
Græsningsområdet er tillige blevet udvidet mod søen, hvor et stykke af rørskoven er inddraget i græsningsfennen med nye kreaturhegn. Det er håbet, at kreaturerne vil holde tagrørene nede. På denne måde vil der skabes en længere åben brink mellem engen og søen, samt en sjappet bræmme. Disse åbne bræmmer gavner erfaringsmæssigt fugle som dobbeltbekkasin, skeand og grågås.
Hele det udvidede græsningsareal er blevet forsynet med et nyt elektrisk hegn med låger til de besøgende, så de kan komme ind i græsningsfolden og ned til Stubbe Sø på den afmærkede sti.
Der er desuden opsat to bænke. En med en smuk udsigt ud over engområdet, og en ved selve søen.

FANTASTISK FUGLELIV I 90 KASSER
Netop nu er der et mylder af fugle i de mange kasser, som Fugleværnsfondens lokale arbejdsgruppe har hængt op. En optælling har vist en belægningsgrad på 45 %. Broget fluesnapper med ni-ti par og fem-seks rødstjerter yngler også i kasserne. Så ud over mange musvitter og blåmejser er der altså også flyttet mere specielle fuglearter ind.

I denne tid er det derfor en stor oplevelse at besøge området… nyde det smukke landskab, fuglesangen og ikke mindst iagttage de mange brogede fluesnappere og rødstjerter.

God tur til Stubbe Sø! 

Information
Rødstjert
Broget fluesnapper
Relaterede reservater:
 - Stubbe Sø

Relaterede nyheder
 - Naturplejeprojekt genskaber 5 hektar overdrev og hede ved Stubbe Sø på Mols