onsdag 15. juli 2009

Fugleværnsfonden udvider fuglereservat på Rømø

Fuglereservatet Stormengene på Rømø er blevet udvidet med 1,2 hektar efter, at Fugleværnsfonden har købt en naboparcel til reservatet. Dermed er endnu et værdifuldt område med en helt speciel og sjælden flora sikret for eftertiden.

af Elise Frydensberg

Fugleværnsfonden var ikke længe om at slå til, da naboparcellen som del af et dødsbo blev sat til salg. Ikke alene grænser parcellen umiddelbart op til den nordlige ende af Fugleværnsfondens 35 hektar store fuglereservat, Stormengene. Der er også tale om et naturmæssigt set meget specielt område, idet en del af den nye matrikel er en flot lavning med fugtig hede- og fattigkærsvegetation. Her lever spidssnudet frø, og her kan man finde den flotte Klokke-ensian med tragtformede knaldblå blomster sammen med den sjældne græs Fin bunke. Matriklen rummer også en lille bestand af Liden soldug, hvis blade er fyldt med røde, klæbrige hår, der har nogle slimdråber på spidsen. Slimdråberne fastholder og opløser små insekter, som på denne måde udgør et ekstra næringstilskud til planten.

Stormengene er et af de få strandengsområder i vadehavsregionen, som ikke er inddiget. Hver vinter oversvømmes engene af havvand, og det giver næring til strandengens planter. Både planter og fugle trives bedst, når engene afgræsses, og Fugleværnsfonden har derfor indgået en aftale med en lokal landmand, som sætter sine dyr ud på engen i sommerhalvåret. I 2009 er der foruden køer på området også de imponerende jyske heste, to hopper med føl og en hingst.

FUGLELIVET
Typisk for en sådan lysåben naturtype er listen over ynglefugle ikke lang. Gravand, ederfugl, strandskade, vibe og rødben hører til ynglefuglene sammen med et større antal lærker og engpibere. Det er som træk- og rastelokalitet Stormengene har sin største betydning for fuglene. Efterårets træk starter allerede i juli måned, hvor store skarer af vadefugle holder til på vaden og ved forlandet. Hen på efteråret dukker ænder og gæs op. Blandt de arter, der observeres rastende og/eller trækkende ved Stormengene skal fremhæves de store antal mørkbuget knortegås samt vadefuglene, ikke mindst almindelig ryle, der visse år forekommer i imponerende tal i og ved reservatet.

PUBLIKUMSFACILITETER
Fugleværnsfonden vil i løbet af efteråret give formidlingen ved Stormengene et løft. Tønder Kommune har givet tilladelse til, at fonden opsætter et picnicbord og et lille planchehalvtag på kommunens areal nær ved diget ved den nordlige del af reservatet. Også fremstilling af en ny flot folder med information om reservatets plante- og fugleliv forventes færdig til efteråret.

FAKTA OM STORMENGENE
Fuglereservatet blev købt i 1991, og med det seneste opkøb har reservatet et samlet areal på 36 hektar. Siden erhvervelsen i 1991 har fonden drevet området som et fugle- og naturreservat. Den særprægede natur består af naturlig ikke-inddiget marsk og strandeng, der oversvømmes ved kraftigt højvande. Nær diget går området over i klithede og fattigkær. Fra stien på diget har man et glimrende udsyn over området.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktør Elise Frydensberg på tlf. 3328 3818

Læs mere på reservatets hjemmeside – se link i højre side. 

Information
Udvidelse af fuglereservat
Havluft og udsyn ved Vadehavet
Relaterede reservater:
 - Stormengene

Relaterede nyheder
 - Nu kan kaffen og fuglene nydes på kanten af Vadehavet