Udskriv

Fugleværnsfonden arbejder med naturforvaltning og naturovervågning på flere planer. Dels gennem den daglige drift og vedligehold i naturreservaterne, og dels gennem samarbejder og projekter, som genopretter og forbedrer Fugleværnsfondens naturområder.   

Udover målrettet naturforvaltning, lægges der også stor vægt på naturformidling. Vi har fokus på at skabe gode adgangsforhold og publikumsfaciliteter, altid på en måde der ikke skader de naturværdier, vi formidler. En del af formidlingen består af guidede ture, der er gratis og åbne for alle, og der er indgået aftaler med lokale skoler om besøg af skoleklasser.

Alt dette er kun muligt ved hjælp af støtte fra fonde, eksterne samarbejdspartnere, som Direktoratet for FødevareErhverv, EU, kommuner og andre interessenter samt fra enkeltdonationer og større testamentariske bidrag. 

Nuværende og netop afsluttede projekter:

Better BirdLIFE 2018 - 2025
Fugleværnsfonden er pt igang med sit sjette EU LIFE-projekt. Sammen med ni andre partnere vil der over syv år blive gennemført et storstilet genopretningsarbejde, der har til formål at skabe fremgang for kystfugle i den Vestlige Østersø. Fugleværnsfondens delprojekt foregår i fondens naturreservat Tryggelev Nor med det konkrete mål om at forbedre norene og strandengenes tilstand samt forbedre og udvide flere naturtyper og ikke mindst styrke yngle- og fourageringsområder for blandt andet splitterne, havterne, fjordterne, dværgterne og klyde. Se introduktionsfilm fra Tryggelev Nor med Fugleværnsfondens naturforvalter på projektet samt læs mere om hele projektet EU Better BirdLIFE

Det innovative observationsskjul, DIO
Den 25. september 2018 blev en helt ny type skjul indviet i Fugleværnsfondens naturreservat på Sydlangeland. Det Innovative Observationsskjul er det første af sin art i Danmark og tilgodeser besøgende, der vil opleve fuglelivet helt tæt på. Placeret på vandet i niveau med vandstanden og med envejsruder, er der unik mulighed for at iagttage fuglelivet uden at blive opdaget. Skjulet - eller DIO som det også kaldes - er udarbejdet som en prototype, der er mulighed for at etablere andre steder i landet. Det er opført i Tryggelev Nor, og er frit tilgængeligt året rundt. 
Projektet er støttet af Realdania og Aage V. Jensen Naturfond. Se også nyhed om Det innovative observationsskjul, IOS.

Fugleværnsfondens overvågningsprogram og projekt 'overvågningskorps'
Fugleværnsfonden har fået videreudviklet og systematiseret et program for overvågningen af fugle og natur i reservaterne i forbindelse med projekt 'overvågningkorps' som trådte i kraft i 2015. 15. Juni Fonden har ydet tilskud til programmets hvervning og uddannelse af de frivillige, som ønsker at hjælpe til med overvågningen. Se mere her: Fugleværnsfondens overvågningsprogram.

Projekt Færgehavn Bøjden Nor
Ved Fugleværnsfondens naturreservat i Bøjden Nor er et stort formidlingsprojekt netop afsluttet i august 2019. I Færgehavnen, hvor færgen fra Als lægger til, er etableret en udstilling om fuglene omkring færgehavnen, dvs. fuglene i Bøjden Nor. I tilknytning til udstillingen er der opstillet et fugletårn og en legeplads. Alle tiltag er åbent for besøgende. Enten i forbindelse med besøg i naturreservatet eller som færgerejsende. Projektet er støttet af Friluftsrådet, ANT Fonden, Faaborg-Midtfyn Kommune samt Det sydfyenske Dampskibsselskabs Fond. 

LIFE70 i Gulstav Mose 2012 - 2018
Fugleværnsfondens naturreservat Gulstav Mose på Sydlangeland er en del af EU LIFE-projektet ”Rare Nature”, med Faaborg-Midtfyn Kommune som projektleder. Her er 18 våde lysåbne naturområder (blandt andet rigkær og højmose) blevet sikret og forbedret på Langeland, Fyn og i Midtjylland. Gulstav Mose har deltaget i projektet med både rigkær og den sjældne og prioriterede naturtype: kalkrig mose med hvas avneknippe. Projektet er støttet af EU LIFE+ samt projektparterne og eksterne bidragsydere, hvoraf den største er Villum Fonden. Projektet er afsluttet ultimo 2018. Se mere om det overordnede LIFE70 projekt og om Fugleværnsfondens del her: LIFE70 - Gulstav 2012-2018.

LIFE projekt Sølsted Mose 2011 - 2016 - afsluttet 

LIFE projekt Bøjden Nor 2010 - 2013 - afsluttet

Fugleværnsfonden modtager desuden løbende støtte fra landdistriktsprogrammet til fuglereservaterne i form af tilskud til græsningsfaciliteter, rydninger og hydrologiprojekter: