fredag 17. maj 2024

Den vilde natur i Nivå Bugt Strandenge får dobbelt så meget plads

Fugleværnsfonden udvider Nivå Bugt Strandenge med hele 20 hektar og fordobler dermed naturreservatet. Nu skal naturen i den nye del af reservatet genoprettes til gavn for en bred vifte af arter.

På den vestlige side af Strandvejen – lige overfor naturreservatet Nivå Bugt Strandenge – ligger et område på 20 hektar med tidligere dyrket landbrugsjord. Fugleværnsfonden er netop gået i gang med at genoprette naturen på denne agerjord, så sårbare arter fremover kan boltre sig i den vilde natur på begge sider af Strandvejen.

Det er Den Hagelske Stiftelse, der ejer den nye del af naturreservatet og det meste af den gamle del. Med en forpagtningskontrakt i hånden glæder man sig i Fugleværnsfonden til også at forvalte den nye del. Kontrakten gælder fra 1. januar 2024 og indtil videre 10 år frem.

BLOMSTERHAV TIL INSEKTER
Fugleværnsfonden ønsker at øge variationen på de ellers homogene landbrugsjorde og på den måde skabe flere naturtyper og levesteder til flere arter. Noget af det første som Fugleværnsfonden gør for at genoprette naturen på den gamle agerjord, er at udså blomsterfrø. Når frøene har spiret, kan besøgende opleve et blomsterhav med 25 hjemmehørende arter.

De valgte planter, heriblandt Blåhat, Alm. kællingetand og Slangehoved, er vigtige næringskilder og ynglesteder for insekter. Derfor får insekterne, som jo har det svært i den trængte natur, et godt levested.

KVÆG ØGER BIODIVERSITETEN
Snart vil besøgende og forbipasserende også bemærke, at der kommer kvæg på engene i den nye del af reservatet.

Når kvæget træder rundt, græsser, hviler sig og i det hele taget udlever deres naturlige adfærd, skaber de gode livsbetingelser for planter, insekter, fugle og andre artsgrupper. Og det giver en mere varieret natur med flere arter: For eksempel finder gødningsbillen, stæren og mange andre arter føde i kokasser, og plantefrø begynder at spire, når kvæget æder af det græs, der har skygget og optaget plads.

FUGLENE HAR UDSIGT TIL MERE GOD NATUR
Strandengene i Nivå Bugt er en vigtig rasteplads for tusinder af fugle, der enten overvintrer eller er på vej til ynglepladserne. Her kan fugleinteresserede få øje på f.eks. jagende mosehornugler og trækkende musvåger, og i yngletiden tælles der typisk omkring 30-33 ynglende fuglearter i den gamle del af reservatet ud mod havet.

Når naturen på den vestlige side af strandvejen genoprettes, finder fuglene også ro, føde og plads der.

I Fugleværnsfonden glæder vi os meget til at se udviklingen på de nye vestenge. I løbet af de næste år kommer vi til at se langt mere varierede afgræssede enge, både lidt mere salte og stedvist også halvvåde ferske enge. Der skulle også komme vandhuller og spredte buske, så alt i alt bliver engene til et godt nyt hjem til en lang række arter.