Hvad er boafgift (arveafgift)?
Arveafgift var den tidligere betegnelse for det, som i dag hedder boafgift. Boafgiften (og tillægsboafgift) er en afgift, som skal betales til staten i forbindelse med, at man arver. Ægtefæller og velgørende organisationer er fritaget for at betale afgift. Boafgiften hos de nærmeste arvinger er 15%, mens andre arvinger også betaler en tillægsboafgift på 25%.

Kan det i testamentet bestemmes, hvad arven til Fugleværnsfonden skal anvendes til?
Ja, når det ligger inden for Fugleværnsfondens formål, kan det præciseres, hvad arven fortrinsvis skal anvendes til. Hvis en arv fx ønskes anvendt til opkøb af nye naturområder, vil Fugleværnsfonden dog lægge naturfaglige og formidlingsmæssige hensyn til grund for, om det pågældende område er egnet. Det samme gælder en testamentarisk gave i form af et jordareal.

Kan der testamenteres fast ejendom?
Ja, men Fugleværnsfonden bør ikke forpligtes til at beholde en ejendom og kan blive nødt til at sige nej tak, hvis det er for stor en økonomisk belastning at varetage driften.

Kan et testamente ændres?
Ja, som udgangspunkt kan du når som helst ændre hele dit testamente eller enkelte bestemmelser i det. Dog skal du være opmærksom på, at hvis du har oprettet testamente sammen med din ægtefælle, kan der være nogle begrænsninger. Det er altid en god ide at skrive i et fælles testamente, om den længstlevende kan ændre testamentet, når den første dør, hvilket er endnu en god grund til at benytte en advokat ved udfærdigelsen.

Hvad går arvemidlerne til?
Alle midler som modtages af Fugleværnsfonden går direkte til Fugleværnsfondens arbejde for fugle og natur i form af opkøb, naturbeskyttelse og naturgenoprettelse. Omkostninger til administration er allerede dækket af de midler, som fonden i forvejen har. Det er derfor alene naturen som tilgodeses af de midler, som fonden modtager.

Hvem arver, hvis jeg ikke opretter et testamente?
Arveloven afgør, hvordan arven efter dig fordeles, hvis du ikke har oprettet testamente. Dine familiemedlemmer er inddelt i tre arveklasser. Har du ikke nogen arvinger i de tre arveklasser, går hele arven til staten.

Hvem er min legale arvinger?
Ifølge arveloven er legale arvinger dine nærmeste familiemedlemmer, som arver efter dig, hvis du ikke har bestemt andet i et testamente. Familiemedlemmernes arveret er inddelt i 3 arveklasser:

1. arveklasse er dine ægtefælle og dine børn, børnebørn osv. Arvinger i lige linje nedad kaldes også livsarvinger. Er der ingen arvinger i 1. arveklasse, går arven videre til 2. arveklasse.

2. arveklasse er dine forældre og deres børn, børnebørn osv. Er der ingen arvinger i 2. arveklasse, går arven videre til 3. arveklasse.

3. arveklasse er dine bedsteforældre og deres børn – men ikke børnebørn. Det vil sige, at dine fætre og kusiner ikke er arvinger ifølge arveloven.

Hvis der ikke er arvinger i hverken 1., 2. eller 3. arveklasse, går hele arven til staten, medmindre du har oprettet testamente. Opretter du testamente, bestemmer du selv hvem eller hvad, arven skal gå til.

Hvad er tvangsarv, og hvem er mine tvangsarvinger?
Ifølge arveloven er 25% af den arv, som tilkommer dine livsarvinger og din ægtefælle, tvangsarv. Ægtefælle og livsarvinger er altså tvangsarvinger, og de kan ikke gøres arveløse, men skal arve minimum en fjerdedel af arven. Arvinger i 2. og 3. klasse er ikke tvangsarvinger.

Hvad kan jeg bestemme i mit testamente?
Når du opretter testamente, kan du lave om på den automatiske fordeling af arv, som arveloven foreskriver. Du kan eksempelvis tilgodese venner og andre personer, som ikke normalt er arveberettiget, eller du kan fordele din arv til velgørende organisationer og formål.

Hvad er de formelle krav for at lave et testamente?
Et testamente er kun gyldigt, når det er underskrevet af en notar eller to vidner. Hvis du vil være sikker på, at testamentet er juridisk holdbart, bør du kontakte en advokat.

Hvad koster det at oprette et testamente?
Der er ingen faste takster for, hvor meget det koster at få en advokat til at oprettet et testamente. Prisen afhænger først og fremmest af, hvor meget tid advokaten skal bruge på at skrive testamentet.

Gratis advokat – hvordan?
Hvis du betænker Fugleværnsfonden i dit testamente, betaler vi i særlige tilfælde omkostningerne til testamentet. Kontakt direktør Kristian Dammand Nielsen for nærmere aftale.

Skal man bruge advokat?
Et testamente skal være skriftligt og underskrives i overværelse af en notar eller af to vidner. Der er strenge krav til, hvem der kan være vidner og hvilken tekst de skal underskrive. Fugleværnsfonden oplyser gerne om de generelle fordele ved at skrive testamente, men med hensyn til juridisk gyldighed, herunder udformning af selve testamentet, anbefaler vi altid at kontakte en advokat. Så er man sikker på at få en god juridisk rådgivning, og at testamentet bliver formuleret rigtigt. Du er velkommen til at få en advokat anbefalet af Fugleværnsfonden, eller du kan finde en advokat selv.

Hvordan finder jeg en advokat?
Du kan få en advokat anbefalet af Fugleværnsfonden, eller du kan finde en advokat selv. Vi anbefaler at du vælger en, der er tilknyttet sammenslutningen af Danske Familieadvokater eller Danske Arverets advokater. Du kan finde en oversigt over advokaterne på disse to hjemmesider:
www.danskearveretsadvokater.dk og www.danskefamilieadvokater.dk.