onsdag 25. oktober 2017

Fugleværnsfondens naturreservat nr. 22

Fuglene får endnu et fristed den 1. november, når fonden overtager et 27 hektar stort naturområde i Svartingedalen på Bornholm. Købet tilgodeser ønsket om mere skov til fondens arealer.

PRESSEMEDDELELSE

Så er der godt natur- og fuglenyt. Især for de hulerugende arter som fx huldue, rødstjert og stor flagspætte. De kan nemlig for alvor kalde Svartingedalen på Bornholm for deres, når Fugleværnsfonden erhverver størsteparten af området som sit 22. naturreservat den 1. november.

Svartingedal, som det nye naturreservat betegnes, er en stor skovbevokset sprækkedal, hvor en del af de mange løvtræer er op til 300 år gamle. Skoven har en høj diversitet, både hvad angår antal af ynglesteder og udbuddet af insekter og flora, som danner et godt grundlag for mange fuglearter. Udover områdets store naturrigdom, er det en optimal ynglelokalitet for hulerugende fugle.

’Når vi køber et nyt naturreservat i Svartingedalen, er det blandt andet for at kompensere for den mangel på ældre skov med ynglemuligheder for netop de fugle, der ruger i hule træer’, fortæller Kristian Dammand Nielsen, direktør for Fugleværnsfonden. ’Mange steder er denne type af ynglelokalitet nemlig jævnet med jorden, hvilket betyder at mange af disse fugle generelt er i tilbagegang. ’

Bevarelse og udvikling af dyrebar natur
Med købet vil Fugleværnsfonden sikre, at den dyrebare natur i området bevares. En ekstensiv naturforvaltning af skoven igangsættes i samarbejde med Bornholms Regionskommune, og der skal oprettes en frivillig arbejdsgruppe af lokale naturinteresserede. Målet med forvaltningen vil være at beskytte og udvikle det fine og varierede plante- og dyreliv i skoven – specielt med henblik på at øge diversiteten i skovens fugleliv og med håb om at gavne ynglefugle som broget fluesnapper, rødstjert, ravn, huldue, rød glente, stor flagspætte, duehøg og mange flere. Bagge å, der løber igennem dalen, skal sikres et rent og naturligt forløb, kreaturer skal udsættes til græsning for at sikre det lysåbne gamle engområde. Væltede træer får lov at blive liggende til gavn for insekter, svampe, planter og fugle. Ønsket er, at størstedelen af skoven forbliver i udvikling til urørt gammel naturskov.

Købet er kommet i stand takket være ejendomsmægler Silva Estate:
’Vi er glade for at kunne formidle netop denne type kontakt mellem køber og sælger, der på fornemmeste vis opfylder begges ønsker om at komme naturen mest muligt til gode’, udtaler ejendomsmægler og direktør for Silva Estate, Jesper Just Nielsen.

Natur for alle
Alle besøgende er velkomne og har adgang via en sti i dalsænkningen, som giver oplevelsen af at gå i en tætbevokset urskovslignende natur. Åen snor sig langs med stien, og små gangbroer sørger for, at man kommer tørskoet igennem. Undervejs møder man væltede træer og store gamle træer er smukt bevokset med vedbend og vild kaprifolie.

Svartingedal er tidligere været et attraktivt udflugtsmål. Udover den smukke natur, byder den også på nogle meget fine kulturhistoriske oplevelser, fx i det gamle stenbrud og ved den store jættebold.

’Det er vores håb, at vi kan supplere og udvikle nogle publikumsfaciliteter, der formidler de naturværdier, der findes her, samtidig med at vi vil tage vare på det gode fugleliv’, siger Kristian Dammand Nielsen.

PRESSEKONTAKT:
Kristian Dammand Nielsen, direktør i Fugleværnsfonden, tlf. 2345 2948
Søren Ring, naturforvalter og biologisk medarbejder i Fugleværnsfonden, tlf. 5190 4397

BILLEDER OG KORT: skriv til hanne.havemose@dof.dk for højere opløsning.

PRESSE OG FUGLEDATA: se spalten til højre nederst.

FAKTA FUGLEVÆRNSFONDEN
Fugleværnsfonden er den 3. største private forvalter af større naturområder i Danmark, når det gælder samlet arealstørrelse med rene naturformål.
Fonden er etableret i 1966 af Dansk Ornitologisk Forening, som en selvstændig almennyttig fond med det formål at forbedre den danske natur med fokus på sårbare fuglearter. Dette realiseres ved opkøb og naturgenopretning af naturområder, helt udenom politiske interesser. Fondens opkøb finansieres primært af fugle- og naturinteresserede støtter i form af arv, større og mindre donationer samt i samarbejder med andre fonde, EU-tiltag og kommuner. Med købet af området i Svartingedal forvalter Fugleværnsfonden nu 978 hektar fordelt på 22 reservater over hele Danmark.

FAKTA SVARTINGEDAL
Det opkøbte naturområde er på 27 hektar og er et område i en af Bornholms frodige sprækkedale, der ligger øst for Hasle.
Udover de mange hulerugende fugle, huser området ravn samt en lang række andre arter, primært skovfugle. Den farverige og eksotiske pirol er registreret en enkelt gang i 2017.
Den i dag næsten totalt ukendte dal var engang en af øens absolutte turistattraktioner. Og ikke uden grund. Ad en natursti vandrer man først gennem en smal dal med høje klippesider på begge sider, hvorefter området åbner sig lidt mere, og på en skråning ligger en såkaldt jættebold – en kæmpestor vandreblok, som en svensk jætte kastede efter Clemens Kirke, men ramte ved siden af! Den skjulte dal rummer et paradis af fugle, sommerfugle og andre dyr samt spændende flora, som fx naturlige forekomster af liden lærkespore, tyndakset gøgeurt og tre forskellige slags anemoner. 

Information
Svartingedalen
Svartingedalen
Svartingedalen
Svartingedalen
Hulduer
Stor flagspætte
Rødstjert
Relaterede reservater:
 - Svartingedal

Relaterede nyheder
 - Så blitzede det i Svartingedal!

Relaterede links
 - Bornholm.nu - netavis
 - Bornholm/tv2 - indslag
 - Bornholms Tidende - webartikel
 - Bornholms Tidende - webartikel
 - Bornholms Tidende - webartikel
 - Fugle- og sommerfugledata, DOFbasen