Vi skaber fristeder for Danmarks fugle
Fugleværnsfonden ejer en perlerække af små og store fuglereservater over hele landet.
Her plejes naturen, med henblik på at give fuglene de bedst tænkelige levevilkår.
I de fleste reservater er der etableret trampestier, fugletårne eller skjul med plancher, hvorfra de besøgende kan nyde freden, naturen og fuglelivet.

Fugleværnsfonden
Fugleværnsfonden er en almennyttig, selvstændig fond, etableret af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i 1966. Midlerne til opkøb og pleje kommer fra testamentariske gaver, tilskud fra fonde og legater samt - ikke mindst - fra private bidrag, indsamlet især blandt DOFs medlemmer. 

Opkøb og pleje af naturen er en effektiv og varig måde at sikre fristeder til fuglene. Fugleværnsfondens 22 naturreservater på lidt over 1000 hektar, rummer nogle af Danmarks mest fuglerige og truede naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge og moser, rørskove, krat og naturskov - områder af national eller international betydning. Dermed er reservaterne også af stor betydning for mange dyr og planter. 

Hvad gør vi?
Til flere af reservaterne er knyttet lokale, frivillige arbejdsgrupper, der - ud over at stå for det daglige tilsyn - udfører målrettet naturpleje, opsætter redekasser, tæller fuglene, og arrangerer guidede ture i området. Ud over at sikre og forbedre vigtige fuglelokaliteter ønsker Fugleværnsfonden at vise i praksis, hvilke resultater der kan opnås med en bæredygtig forvaltning og en målrettet pleje af naturen.

Mere end 50 års arbejde med naturen har givet mange erfaringer inden for genopretning og pleje - og mange gode resultater. I næsten alle vores reservater er antallet af ynglefugle steget støt gennem årene. Fugleværnsfonden ønsker, at denne udvikling skal fortsætte, og med din hjælp er det muligt. En investering i Fugleværnsfonden er en investering, der yngler!

Se mere om alle bidragsmulighederne her.  

Se mere om Fugleværnsfonden her