Fugleværnsfonden er en almennyttig, erhvervsdrivende naturfond etableret af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i 1966, men har virket som selvstændig fond siden 2006. 

Vi værner om Danmarks fugle og natur
Fugleværnsfondens formål er at værne om Danmarks fugle, blandt andet ved at medvirke til at bevare eller skabe vigtige fugleområder, især for truede og sårbare arter, og at foranstalte naturformidling fra fondens naturreservater.

Fristeder
Fugleværnsfonden ejer og administrerer 24 naturreservater over hele landet. Her finder fuglene skjul, redesteder og føde. Tilsammen rummer naturreservaterne de fleste typer dansk natur med hovedvægt på de særligt truede naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge og moser, rørskove, krat og naturskov - områder af national eller international betydning. Naturreservaterne er af stor betydning - ikke kun for de vilde fugle, men for en lang række dyr og planter. 

Ren og rig natur
I naturreservaterne gennemføres en aktiv naturgenopretning og -pleje, eksempevis i form af rydning af uønsket opvækst, vandstandsregulering, etablering af yngleøer. De fleste enge og strandenge afgræsses eller også foretages høslæt. Gødning og sprøjtemidler anvendes ikke, og alle arealer er økologisk autoriseret.  

Engagerede frivillige
Til de fleste af naturreservaterne er knyttet lokale, frivillige arbejdsgrupper, der udfører målrettet naturpleje, opsætter redekasser, tæller fuglene, og arrangerer guidede ture i området. 

Formidling
Ud over at sikre og forbedre vigtige fuglelokaliteter ønsker Fugleværnsfonden at vise i praksis, hvilke resultater der kan opnås med en bæredygtig forvaltning og en målrettet pleje af naturen samt skabe forståelse for naturens mangfoldighed. I de fleste naturreservater er der etableret trampestier, fugletårne eller skjul med plancher, hvorfra de besøgende kan nyde freden, naturen og fuglelivet samt finde information om det pågældende område. Fugleværnsfonden afholder også hvert år over 100 gratis fugle- og naturture i fondens naturreservater ledet af fondes naturvejledere samt kyndige frivillige fra arbejdsgrupperne.

Du kan hjælpe 
Opkøb og pleje af naturen er en effektiv og varig måde at sikre fristeder til fuglene, som kun er muligt med støtte fra fugle- og naturelskere. Midlerne til opkøb og pleje kommer fra testamentariske gaver, tilskud fra fonde og legater samt - ikke mindst - fra private bidrag.

Mere end 50 års arbejde med fugle og natur har givet gode resultater. I næsten alle vores reservater er antallet af ynglefugle steget støt. Et bidrag til Fugleværnsfonden går ubeskåret til dette arbejde. En investering i Fugleværnsfonden er en investering, der yngler!

Se mere om alle bidragsmulighederne her.