Fugleværnsfonden arbejder med naturforvaltning og naturovervågning på flere planer. Dels gennem den daglige drift og vedligehold i naturreservaterne, og dels gennem projekter, som genopretter og forbedrer Fugleværnsfondens naturområder samt sikrer formidling af Fugleværnsfondens arbejde med at skabe en bedre natur for fugle og for folk.  

Udover den målrettede naturforvaltning, lægges der også stor vægt på formidlingen af reservaterne. Vi har fokus på at skabe gode adgangsforhold og publikumsfaciliteter, altid på en måde der ikke skader de naturværdier, vi formidler. Som led i formidlingsarbejdet gennemføres desuden hvert år et stort antal guidede ture for alle interesserede, og der er indgået aftaler med lokale skoler om besøg af skoleklasser.

Alt dette er kun muligt ved hjælp af støtte fra fonde, eksterne samarbejdspartnere, som Direktoratet for FødevareErhverv, EU, kommuner og andre interessenter samt fra enkeltdonationer og større testamentariske bidrag. 

Nuværende og netop afsluttede projekter:

Det innovative observationsskjul, DIO
I 2017 opstartede Fugleværnsfondens projekt om udviklingen af ”Det Innovative Observationsskjul”. Det er en helt ny type skjul, der flyder i vandkanten med ruder, der sikrer, at fuglene ikke kan se de fuglekiggere og fotografer, der sidder i skjulet. På den måde kan man komme helt tæt på fuglene, uden at de kan registrere det. Denne helt nye type skjul er igang med at blive etableret i Fugleværnsfondens naturreservat Tryggelev Nor, før ynglesæsonen starter. Skjulet er blevet indviet og åbnet for offentligheden i september 2018.
Projektet er støttet af Realdania og Aage V. Jensen Naturfond. Se nyhed om Det innovative observationsskjul, IOS.

Fugleværnsfondens overvågningsprogram og projekt 'overvågningskorps'
Fugleværnsfonden har fået videreudviklet og systematiseret et program for overvågningen af fugle og natur i reservaterne. Formålet er at indhente en masse viden om udviklingen af arter og økosystemer i reservaterne. Denne viden bruges til at optimere forvaltningen i reservaterne til fordel for natur og fugle. 15. Juni Fonden har ydet tilskud til programmets hvervning og uddannelse af de frivillige, som ønsker at hjælpe til med overvågningen. De deltager i et 'frivilligt fugleovervågningskorps'. Se Fugleværnsfondens overvågningsprogram.

Projekt Færgehavn Bøjden Nor
Ved Fugleværnsfondens naturreservat i Bøjden Nor tog endnu et stort projekt sin begyndelse i 2017. I Færgehavnen, hvor færgen fra Als lægger til, er Fugleværnsfonden i fuld gang med at etablere en udstilling om fuglene omkring færgehavnen, dvs. fuglene i Bøjden Nor. I tilknytning til udstillingen håber fonden at kunne opstille et fugletårn og en legeplads, men det afhænger af, om Kystdirektoratet vil give tilladelse til dette, da det hele ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Projektet forventes afsluttet forår 2019 og er støttet af Friluftsrådet, ANT Fonden, Faaborg-Midtfyn Kommune samt Det sydfyenske Dampskibsselskabs Fond. 

Renovering af yngleøer i Nørreballe Nor 
I Fugleværnsfondens naturreservat Nørreballe Nor blev der i 2017 gennemført en større renovering af de 2 fugleøer i noret. Projektet blev støttet af Beckett-Fonden og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond 1. Se nyhed om renoveringen af yngleøer i Nørreballe Nor.

Vildgræsning i Saksfjed
I Fugleværnsfondens naturreservat Saksfjed/Hyllekrog er der etableret vildgræsning for både heste og kvæg. Vildgræsning kræver et samlet område på vel over 100 hektar og forudsætter, at der er er tilgang til rent drikkevand i hele området. Derudover er det blevet etableret hegn, låger og færiste, for at sikre at kreaturerne får frie muligheder til at bevæge sig rundt i hele området. Opsynsfolk, dyrlæge og kvægets ejer sikrer den daglige kontakt og kontrol med dyrenes trivsel. Projektet er støttet af 15. Juni Fonden og Aage V. Jensen Naturfond. Se nyhed om etableringen her.

Gangbro ved Gundsømagle Sø
I Fugleværnsfondens naturreservat Gundsømagle Sø blev den gamle og rådne gangbro fjernet i 2017 og en ny sat op for støtte givet af A.P. Møller Fonden. Se nyhed fra indvielsen her.

LIFE70 VIGNET 2018LIFE70 i Gulstav Mose 2012 - 2018
Fugleværnsfondens naturreservat Gulstav Mose på Sydlangeland indgår som en del af EU LIFE-projektet ”Rare Nature”, med Faaborg-Midtfyn Kommune som projektleder. Her skal 18 våde lysåbne naturområder (blandt andet rigkær og højmose) sikres og forbedres på Langeland, Fyn og i Midtjylland. Gulstav Mose indgår i projektet med både rigkær og den sjældne og prioriterede naturtype: kalkrig mose med hvas avneknippe. Projektet støttes af EU LIFE+ samt projektparterne og eksterne bidragsydere, hvoraf den største er Villum Fonden. Projektet forløber efter planen og afsluttes ultimo 2018. Se mere om det overordnede LIFE70 projekt og om Fugleværnsfondens del her: LIFE70 - Gulstav 2012-2018.

  

 

 

 

 

 

 

 

LIFE projekt Sølsted Mose 2011 - 2016 - afsluttet 

LIFE projekt Bøjden Nor 2010 - 2013 - afsluttet

Fugleværnsfonden modtager desuden løbende støtte fra landdistriktsprogrammet til fuglereservaterne i form af tilskud til græsningsfaciliteter, rydninger og hydrologiprojekter: