Fugleværnsfonden arbejder med 3 fokusområder: naturforvaltning, naturformidling og naturovervågning. Dels gennem den daglige drift og det løbende vedligehold i naturreservaterne, dels ved hjælp af projekter, som udvikler, genopretter og forbedrer Fugleværnsfondens naturområder.

Projekterne er kun mulige ved hjælp af støtte fra fonde, offentlige styrelser, private virksomheder, EU, kommuner samt private enkeltdonationer og større testamentariske bidrag.

Nedenfor beskrives igangværende projekter samt et udvalg af de senest afsluttede projekter.

2021

Nyt tårn til Nyord Enge
Det flotte Nyord Naturrum stod færdigt i 2021. Naturrummet består af et fugletårn, en ny plancheudstilling om fuglene i naturreservatet, en renoveret rampe og udsigtsplatform til besøgende med handicap. Det gamle fugletårn på Nyord Enge var udtjent, og takket være midler fra AP Møller Fonden, Friluftsrådet, Familiefonden og Aage V. Jensen Naturfond er det blevet muligt at opføre et helt nyt.

Fugletårnet er tegnet af arkitekt Tobias Jacobsen, og tårnet vandt Bygnings- og Landskabskultur Møns hovedpris 2022.Kratluskersti på Stormengene

En donation fra Nationalpark Vadehavets udviklingspulje har gjort det muligt at få etableret en kratluskersti i Fugleværnsfondens naturreservat Stormengene på sydspidsen af Rømø i løbet af 2021. Området er et af de sidste stykker land inden fuglene skal videre sydpå, og især mellem august og november er der gode muligheder for at spotte sangere og finker, endda af de mere sjældne slags. Kratluskerstien etableres efter yngletiden og inden efterårets træk i 2021, og den er både for benhårde ornitologer og helt almindelige mennesker, der vil tæt på naturen og fuglene.

Dronebilleder blev stærkt redskab i naturforvaltningen
Dronebiolog Jacob Irgens-Møller Nielsens fra SDU satte gang i et 17 uger langt projekt, hvor en drone skulle overflyve og fotografere naturreservaterne Saksfjed-Hyllekrog, Tryggelev Nor, Nyord Enge og Sølsted Mose. Med dronens titusindvis af billeder kunne Jacob Irgens-Møller Nielsen producere detaljerede kort over områderne, og denne kortlægning var et stærkt redskab i naturforvaltningen i 2021. Kombinationen af de detaljerede billeder fra dronen og softwareprogrammer gjorde det blandt andet muligt at analysere vandets højde og retninger i reservaterne i forskellige scenarier og skabe detaljerede højdemodeller. Forvaltningsmæssigt er det en kæmpe fordel at have så unik og detaljeret viden om, hvordan vandet i området ville reagere, hvis f.eks. en grøft skulle lukkes, og det gav mulighed for mere sikkert at gøre forholdene for fuglelivet bedre. Kortlægningen hjalp også naturforvalterne med at få øje på alle individer af den invasive plante rynket rose (Rosa rugosa) i Tryggelev nor. En invasiv art som er kendt for at fortrænge hjemmehørende plantearter.

Veteranisering
I 2021 har Fugleværnsfondens hjulpet de fuglearter, der holder til i det Nordsjællandske skovområde Rusland, ved at veteranisere. Veterantræer er træer i begyndende forfald på grund af alder, sygdom eller skader fra svampe, lynnedslag, brand, skrab fra store græssere eller på grund af afrevne grene. Når træet forfalder, nedbrydes det langsomt af svampe og mindre hvirvelløse dyr, og veterantræer og dødt ved er afgørende for en række fuglearters føde og redemuligheder. I langt de fleste danske skove findes der i midlertidig særdeles begrænsede mængder af dødt ved og meget få veterantræer. Begyndelsen til at råde bod på dette er sat i gang i Rusland. I efteråret blev en del store og mellemstore træer i reservatet veteraniseret med en bred vifte af virkemidler.

Projekt redekasse
Med ’projekt redekasse’ begyndte den frivillige arbejdsgruppe i Rusland at sætte redekasser op for at give sårbare hulerugende fuglearter flere ynglesteder. I en af kasserne lå der blå æg fra broget fluesnapper. I alt blev det en pæn ynglesucces i kasserne i 2021. Der blev også sat flere fuglekasser op i Vaserne (til fx Hvinand) og i Gundsømagle Sø. 

Bioblitz
Bioblitz er en fast tilbagevendende begivenhed på Fugleværnsfondens naturarealer, som er med til at give et godt overblik over den artsrigdom, der gemmer sig. Årets to étdøgns bioblitz fandt sted i Vaserne (med 225 arter) og med fine fund som f.eks. rød skovsmælder, blåbærløvmåler, plettet smaraglibel, stor kærguldsmed og tillige på Hyllekrog, hvor der blev gjort et højst usædvanligt og sjældent fund: sandørentvist.

 

2020:

Fra landbrugsjord til ny natur
I 2020 omlagde Fugleværnsfonden den landbrugsjord vi erhvervede os ved Søgård Mose i 2020, til natur. Arealerne blev dybdepløjet for at blotte de dybere liggende mineraljorde. Den næringsrige jord vendes derved dybt ned, og pløjningen sikrer en nærringsfattig overflade, som et godt levested for de nøjsomme planter der er karakteristisk for området. Efterfølgende har arbejdsgruppen udlagt slæt fra nærtliggende naturområde, og derved assisteret frøspredningen til arealet. Projektet er støttet af Fabrikant Mads Clausens Fond.

Sgrdmoseprojekt2

Nivå med fugl i børnehøjde 
I et samarbejde med Fredensborg Naturskole og med støtte fra Friluftsrådet har Fugleværnsfonden i 2020 skabt ’naturlige’ rammer for de lokale skolebørn i Fredensborg Kommune i form af et pilotprojekt, som har inviteret fem skoleklasser fra Nivå Skole og Kokkedal Skole ud i Fugleværnsfondens naturreservat Nivå Bugt Strandenge. Den overordnede idé med projektet har været at give børnene et fortroligt forhold til den nærliggende lokalnatur, og de fugle der lever i den. Projektet bestod af fem forløb over sensommer og efteråret 2020, og blev taget godt imod af både lærere og skolebørn, der fik pause fra klasselokalerne og mere viden om naturen i deres lokalområde.

FuglforboernWEB

Nyt naturrum i Gundsømagle Sø
I 2020 blev nyt naturrum med nye plancher og ny formidling til børn og voksne færdigt ved Gundsømagle Sø på Sjælland. Det erstatter det gamle og faldefærdige naturrum ved p-pladsen i Østrup, og er støttet af Friluftsrådet, Gubra ApS og Bodil Pedersen Fonden.


Det nye naturrum ved Gundsømagle Sø klar til besøgende

Nyt fugletårn ved Ravnstrup Sø
I naturreservatet ved Ravnstrup Sø på Sydsjælland er det gamle og faldefærdige fugletårn ved søen blevet erstattet af et nyt og bedre tårn. Arkitekt Tobias Jacobsen har tegnet, og Rambøll har med beregninger og undersøgelser sikret, at tårnet kan opføres og stå sikkert i mange år fremover. Vi har modtaget støtte fra Aage V. Jensen Naturfond, 15. Juni Fonden, Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond samt Næstved Kommune til realiseringen. 

 
Det nye tårn ved Ravnstrup Sø. Foto: Jørgen Dissing

Renovering af Ninas Hus på Hyllekrog
Karen Krieger-Fonden, som ejer Hyllekrog på Sydlolland, har ønsket Ninas Hus på tangen renoveret. Renoveringen, som den frivillige arbejdsgruppe har hjulpet til med, blev afsluttet med et flot resultat. Huset vil fremover kunne bruges af arbejdsgruppen, Karen Krieger-Fonden, sekretariatet og andre interesserede, men bemærk der er adgangsforbud på tangen i yngletiden fra 1. marts – 15. juli.


Ninas Hus under renovering. Foto: Rasmus Romme

Better BirdLIFE 2018 - 2025
Fugleværnsfonden er pt. i gang med deltagelse i sit sjette EU LIFE-projekt. Sammen med ni andre partnere vil der over syv år blive gennemført et storstilet genopretningsarbejde, der har til formål at skabe fremgang for kystfugle i den Vestlige Østersø. Fugleværnsfondens involvering foregår primært i fondens naturreservat Tryggelev Nor på Sydlangeland samt i mindre grad på Nyord Enge i Østdanmark. Projektet har det konkrete mål at forbedre norene og strandengenes tilstand samt at forbedre og udvide flere naturtyper og ikke mindst at styrke yngle- og fourageringsområder for blandt andet splitterne, havterne, fjordterne, dværgterne og klyde. Se introduktionsfilm fra Tryggelev Nor med Fugleværnsfondens naturforvalter på projektet samt læs mere om hele projektet EU Better BirdLIFE


Tryggelev Nor (inkl. Salme og Nørreballe Nor). Foto: Kurt Gabs

2019:

Projekt Færgehavn Bøjden Nor
Fugleværnsfondens naturreservat Bøjden Nor er nabo til Bøjden færgehavn, hvor færgen fra Als lægger til. Her er der i 2019 færdiggjort en udstilling i færgebygningen om fuglene i området. I tilknytning til udstillingen, er der opstillet et fugletårn og en legeplads med fugleskulpturer, som børn kan kravle på. Alle tiltag er åbent for besøgende i forbindelse med besøg i naturreservatet eller som færgerejsende. Projektet er støttet af Friluftsrådet, ANT Fonden, Faaborg-Midtfyn Kommune samt Det sydfyenske Dampskibsselskabs Fond.

 
Skulpturer ved Bøjden Færgehavn, som børn kan lege i og på. 

Renovering af fugleøer i Saksfjed
I 2019 blev de to fugleøer i Saksfjed Inddæmning renoveret for midler givet af QATO Fonden. Renoveringen vil forhåbentlig gavne de mange ynglende fugle på øerne – specielt klyderne – som i flere år har haft en ringe ynglesucces, fordi ræve har haft for nem adgang til øerne. I forlængelse af øerne blev desuden etableret vadeflader, der forbedrer fødesøgningsmulighederne for de nyudklækkede unger.


Renovering af fugleøer i Saksfjed Inddæmning. 

2018:

Nyt fugletårn i Gulstav Mose
I 2018 etablerede Fugleværnsfonden et nyt fugletårn i Gulstav Mose. Nedrivningen af det gamle og faldefærdige tårn blev udført af den frivillige arbejdsgruppe Sydlangeland, og DOF’ere fra blandt andet ringmærkere ved Kelds Nor og Gulstav Mose. EU LIFE projektet betalte for det nye tårn sammen med Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond 1. Fugleværnsfonden egenfinansierede med ca. 50 %.


Det nye fugletårn i Gulstav Mose. Foto: Esben Eriksen

Vildgræsning i Saksfjed-Hyllekrog
I 2018-2019 har vi udvidet naturreservatet i Saksfjed-Hyllekrog og etableret græsningsfaciliteter, så vi nu kan have både heste og kvæg gående frit på arealet hele året sammen med de mange hundrede dådyr. Nu er der pr. definition tale om vildgræsning for både heste og kvæg. Aage V. Jensen Naturfond og 15. Juni Fonden har støttet projektet.


Græssende vilde Exmoor-ponyer i Saksfjed Inddæmning. Foto: Allan Gudio Nielsen

Nyrenoveret observationsskjul på Agerø
I 2018 afsluttede Fugleværnsfonden en gennemgribende renovering af observationsskjulet på Agerø, bl.a. for tilskud givet af Sparbank Syd. Nu er der igen fint udsyn til de lysbugede knortegæs.


Foto: Poul Holm Pedersen

Fugle i øjenhøjde, Stubbe Sø
I 2018 var et helt nyt og spændende observationsskjul klar til brug i fondens naturreservat Stubbe Sø. Her kan man gå ind i skjulet og i øjenhøjde se på de fugle, som bruger vandkarret foran – uden at fuglene har den fjerneste anelse om menneskers nærvær.


Foto: Allan Gudio Nielsen

Det innovative observationsskjul, DIO
I september 2018 blev en helt ny type skjul indviet i Fugleværnsfondens naturreservat på Sydlangeland. Det Innovative Observationsskjul er det første af sin art i Danmark og tilgodeser besøgende, der vil opleve fuglelivet helt tæt på. Placeret på vandet i niveau med vandstanden og med envejsruder, er der unik mulighed for at iagttage fuglelivet uden at blive opdaget. Skjulet - eller DIO som det også kaldes - er udarbejdet som en prototype, der er mulighed for at etablere andre steder i landet. Det er opført i Tryggelev Nor, og er frit tilgængeligt året rundt. Projektet er støttet af Realdania og Aage V. Jensen Naturfond. Se også nyhed om Det innovative observationsskjul, IOS.


Det Innovative Observationsskjul i Tryggelev Nor. Foto: Camilla Kansberg

2017:

Nyord Enge er med i UNESCO Biosfære Møn
Møn og de omkringliggende øer (inklusiv Nyord) blev den 14. juni 2017 optaget i UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder. Med udnævnelsen udpeger UNESCO områdets natur til at være i verdensklasse og lægger samtidig stor vægt på lokalbefolkningens forslag til at arbejde i samspil med naturen. Møn Biosfæreområde træder dermed ind i et fornemt internationalt selskab og er en del af UNESCOs program ”Man and the Biosphere”. Udnævnelsen har resulteret i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune og en række organisationer, foreninger, frivillige, lokale virksomheder samt Naturstyrelsen Storstrøm, Museum Sydøstdanmark, Nationalmuseet, DTU Aqua og Fugleværnsfonden, som bidrager med naturfaglig og ornitologisk viden samt offentlige fugleture i området.


Nyord Enge og Fugleværnsfondens fugletårn set fra en stor kobbersneppes synsvinkel.
Foto: Henrik Haaning-Nielsen

Nye fugleøer i Nørreballe Nor
I 2017 renoverede Fugleværnsfonden fugleøerne i Nørreballe Nor på Langeland for midler givet af Beckett-Fonden og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond 1.


Foto: Børge Rasmussen

Projekter før 2017:

Fugleværnsfondens overvågningsprogram og projekt 'overvågningskorps'

Fugleværnsfonden har videreudviklet og systematiseret et overvågningsprogram af fugle og natur i naturreservaterne i forbindelse med projekt 'overvågningkorps' som trådte i kraft i 2015. 15. Juni Fonden har ydet tilskud til programmets hvervning og uddannelse af de frivillige, som ønsker at hjælpe til med overvågningen. Se mere her: Fugleværnsfondens overvågningsprogram.


Foto: Esben Eriksen

Tidligere LIFE-projekter:

LIFE70 i Gulstav Mose 2012 – 2018
Fugleværnsfondens naturreservat Gulstav Mose på Sydlangeland er en del af EU LIFE-projektet ”Rare Nature”, med Faaborg-Midtfyn Kommune som projektleder. Her er 18 våde lysåbne naturområder (blandt andet rigkær og højmose) blevet sikret og forbedret på Langeland, Fyn og i Midtjylland. Gulstav Mose har deltaget i projektet med både rigkær og den sjældne og prioriterede naturtype: kalkrig mose med hvas avneknippe. Projektet blev støttet af EU LIFE+ samt projektparterne og eksterne bidragsydere, hvoraf den største er Villum Fonden. Projektet er afsluttet ultimo 2018. Se mere om det overordnede LIFE70 projekt og om Fugleværnsfondens del her: LIFE70 - Gulstav 2012-2018.

LIFE projekt Sølsted Mose 2011 - 2016 

LIFE projekt Bøjden Nor 2010 - 2013 

Baltcoast- Baltic Flyway 2010 - 2012

Fugleværnsfonden modtager desuden løbende støtte fra landdistriktsprogrammet til fuglereservaterne i form af tilskud til græsningsfaciliteter, rydninger og hydrologiprojekter, se evt. mere her: 

https://europa.eu/european-union/index_da