torsdag 21. juni 2012

Brushanen danser igen på Nyord

Efter års skuffende optællinger af ynglende vadefugle er brushøns og kobbersnepper nu tilbage på Nyord Enge. Den målrettede forvaltning har endelig givet resultat.

af Marie-Louise Olsen

Fugleværnsfonden har i indeværende ynglesæson haft eksperter fra firmaet Amphi Consult på fugletællinger på Nyord Enge. Tællingerne viser en enestående observation på 2-3 ynglende brushøns.
Det er 10 år siden, der sidst blev fundet brushøns på Nyord, så arten har været længe ventet. Ole Thorup fra Amphi Consult fortæller, at der i øvrigt er fine fugletætheder især på Nyord Sydenge, heriblandt også 3 par stor kobbersneppe, alle med unger.

Det er meget glædeligt, at den pleje, der bliver foretaget på engene, endelig giver gode resultater. Det er især en målrettet styring af afgræsningen med kvæg, som nu giver bonus. Den biologiske og fysiske tilstand i de kerneområder, hvor brushønsene er blevet fundet i denne ynglesæson, vil blive studeret nøje, når der igen er adgang til arealerne. Det er netop den tilstand, man i højere grad fremover skal have udbredt på Nyord Enge.

Fugleværnsfonden vil i nærmeste fremtid modtage en rapport fra Amphi Consult, som dokumenterer de tællinger, der blev foretaget. Rapporten vil indgå i de overvejelser, der skal ske i relation til den kommende pleje af engene. 

Information
Kobbersneppe
Relaterede reservater:
 - Nyord Enge