tirsdag 24. juni 2014

Stormengene del af verdensnaturarv

UNESCO’s udpegning af den danske del af Vadehavet indeholder også Fugleværnsfondens reservat Stormengene.

af Hanne Havemose

Stormengene er kommet i fint selskab. Sammen med Egyptens pyramider, Taj Mahal og resten af det 500 km lange tidevandsområde, der strækker sig fra Blåvandshuk i Danmark gennem Tyskland til Den Helder i Holland, er reservatet nu en del af verdensnaturarv (se kortafgrænsning i linket ude i spalten til højre).

Stormengene repræsenterer på mange måder en unik natur med sin oprindelighed og overgang mellem forskellige naturtyper fra vade over sandmarsk til klithede. Disse naturtyper indeholder sjældne, værdifulde og bevaringsværdige plantearter, som tilfører området stor naturmæssig værdi.

Som en del af det helt unikke Vadehav med dertil knyttet raste- og ynglefugleforekomster, er Stormengene også en værdifuld fuglelokalitet. Eksempelvis er reservatet et meget værdifuldt rasteområde for mørkbuget knortegås samt flere arter af vadefugle, først og fremmest almindelig ryle som kan forekommer i meget store antal i og ved reservatet og også stor regnspove, strandskade, klyde og stor præstekrave.

I Fugleværnsfondens plejetiltag har fokus været at bevare, forbedre og formidle disse naturværdier, og det er derfor med stor glæde, at det også bliver anerkendt med UNESCO’s udpegning. 

Information
Relaterede reservater:
 - Stormengene

Relaterede links
 - Kortafgrænsning