onsdag 25. februar 2015

Strandjægere skræmmer fugle ud af reservat

Nivå Bugt bør være et jagtfredet vildtreservat uden jagt på søterritoriet, mener Fugleværnsfonden, der forvalter områdets fredede strandenge.

af Jan Skriver

Strandjægere i skydepramme spolerer oplevelsen for de mange besøgende og Nivå-borgere ved et af Øresunds absolutte smørhuller for svømmeænder, gæs, lappedykkere og vadefugle.
Tiden er moden til at forbyde al jagt i Nivå Bugt, der er det vigtigste fugleområde i den nordlige del af Øresund mellem Helsingør og København.

Det mener Fugleværnsfonden, der forvalter dele af de fredede Nivå Bugt Strandenge tæt på Strandvejen.

Fonden må konstatere, at der er problemer med strandjagt på søterritoriet, der skræmmer alle fuglene ud af reservatets lavvandede område og de kreaturgræssede enge.

- Vi får flere og flere henvendelser fra borgere, der er taget til Nivå Bugt for at betragte og nyde det rige fugleliv, der meget fint overskues fra Fugleværnsfondens fugletårn, men som i stedet oplever en slange i paradiset i form af strandjagt. Problemet er, at strandjægere i skydepramme kan anbringe sig ud for landtangen ved engene og fra deres fladbundede fartøjer drive jagt på andefugle og gæs. Når det sker, kan en enkelt eller ganske få jægere skræmme alle fuglene væk fra reservatet. Ikke alene ødelægger de få jægere det for de mange mennesker. De stresser også store mængder af fugle i det vigtigste rasteområde på Øresunds nordlige kyst, siger skovfoged Marie-Louise Olsen, der er naturforvalter i Fugleværnsfonden.

Jægere jager fugle på flugt
Niels Jørgen Bornhøj, der bor i Nivå, oplevede omkring årsskiftet, at tre jægere i skydepramme anbragte sig få meter fra spidsen af landtangen, der strækker sig ud i Øresund fra Nivå Bugt Strandenge. Jagten skræmte mindst 1.000 fugle væk i løbet af få øjeblikke.

- Der var den dag blevet observeret 24 fuglearter i naturreservatet, der på dage med godt vejr bliver besøgt af rigtig mange mennesker. Da jægerne begyndte deres strandjagt, flygtede alle fugle væk fra engene og den lavvandede bugt. Der er ingen logik i at oprette et naturreservat på land af hensyn til fuglelivet og så samtidig på kanten af reservatet tillade en strandjagt, som jager alt, der kan flyve, væk, siger Niels Jørgen Bornhøj, der har skrevet til Naturstyrelsen og opfordret til at forbyde jagten på søterritoriet ud for Nivå Bugt.

- Ud for Nivåen, der har sit udløb umiddelbart nord for strandengene, er der et 500 meter bredt fredningsbælte, hvor alt fiskeri er forbudt. Det samme burde gælde for al strandjagt ud for Fugleværnsfondens areal, siger Niels Jørgen Bornhøj.

Ingen planer om vildtreservat
I Naturstyrelsen er der dog ingen aktuelle planer om at oprette et vildtreservat i Nivå Bugt, så jagten på kanten af Fugleværnsfondens område bliver ulovlig.

- Jagtbegrænsningen langs Øresundskysten knytter sig til byzonen. Jagtbegrænsningen er således ikke et udtryk for, at man har vurderet, at der på strækningen er et særligt beskyttelsesbehov for fuglelivet. Naturstyrelsen er bekendt med, at der ligger en del fugle i Nivå-området, men det vurderes ikke, at der er et særligt beskyttelsesbehov i forhold til fuglelivet i dette område. Området er endvidere ikke udpeget som fuglebeskyttelsesområde, svarer forstfuldmægtig Jens Skovager Østergaard, Naturstyrelsen, i en mail til kritikken fra Niels Jørgen Bornhøj.

Naturforvalter Marie-Louise Olsen slår fast, at Fugleværnsfonden vil arbejde videre med planerne om at forbedre fuglebeskyttelsen i Nivå Bugt og på strandengene.

- Det er ikke hensigtsmæssigt, at der er fri strandjagt lige præcis ud for Øresunds mest fuglerige område forvaltet af Fugleværnsfonden. Vi tror, at jægerne i skydepramme kommer langvejs fra for at jage i Nivå Bugt. Og vi tror, at de må gå ind over vores ejendom med deres skydepramme og våben for at nå ud til kysten. Det er klart ulovligt at færdes med våben hen over privat jord, og vi håber, at der snart er stemning for at etablere et vildtreservat i området, siger Marie-Louise Olsen.

Yderligere oplysninger

Marie-Louise Olsen
skovfoged og naturforvalter, tlf. 33 28 38 40

Fugleværnsfonden, tlf. 33 28 38 39 

Information
Strandjægere ved skydepramme
Strandjagt med lokkegæs
Gråænder flygter
Relaterede reservater:
 - Nivå Bugt