onsdag 2. april 2008

Fuglekiggere og jægere indgår samarbejdsaftale på Nyord

Fuglebeskyttelse og jagt ses ofte som to uforenelige størrelser. En historisk aftale mellem Fugleværnsfonden, Skov- og Naturstyrelsen og Nyord Jagtforening viser, at sådan behøver det ikke være.

Parterne har set på de samlede arealer, hvor der må gås på jagt på den fredede ø Nyord, og hvordan jagten bedst muligt tilrettelægges for både at give ”fuglefred” og muliggøre at den lokale jagt kan fortsætte. Resultatet er, at et stort sammenhængende område, svarende til Fugleværnsfondens ejendom på Nyords nordenge, tæt på fugletårnet og den offentlige vej helt friholdes for jagt, mens der på de fjernere liggende arealer af nordengene fortsat kan drives jagt. På den måde tilgodeses både ønsket om ro til de mange fugle og ønsket om muligheden for at drive en bæredygtig jagt til glæde for de lokale jægere – en løsning der også billiges af Danmarks Miljøundersøgelser, der har forestået en lang række forskningsundersøgelser på Nyords enge.

INGEN HAR PATENT PÅ NATUREN
Baggrunden for den epokegørende aftale og det nye samarbejde blev grundlagt under Pilotprojektet for Nationalpark Møn, hvor de forskellige natursyn blev stillet overfor hinanden. Efter lange diskussioner blev der opnået enighed om at nationalparker og fredninger handler om at tænke i helheder. Ingen har patent på naturen. Målet er at sikre forskellige hensyn - natur, kultur og et levende lokalmiljø.

NATIONALPARK IDEEN ER IKKE SKRINLAGT
Møn og Nyord blev i første omgang ikke en nationalpark. For stor usikkerhed omkring projektet herunder de fremtidige muligheder for at dyrke erhverv fik blandt andet visse dele af landbrugserhvervet til at sige fra.

Aftalen om jagtafviklingen på Nyord og de aktuelle planer om en friluftsgård (projekt Hyldevang) på Nyord, viser imidlertid at nationalpark-idéen, dialogen og samarbejdet langt fra er gået i stå., og tegner et lovende fremtidsperspektiv for hvordan naturen kan blive en afgørende dynamo for at sætte gang i udviklingen på Møn.

CITAT - FUGLEVÆRNSFONDEN/DOF:
Direktør Elise Frydensberg siger: "I Fugleværnsfonden prioriterer vi det lokale samarbejde ved vores reservater højt, og det har i mange år været svært på Nyord. Med denne aftale om jagtretten på Nyords nordenge er grundlaget lagt for et positivt samarbejde til glæde for de lokale jægere, fuglekiggerne og ikke mindst fuglene".

CITAT - NYORD JAGTFORENING:
”Nationalparkprojektet har fået de forskellige parter at tale sammen og respektere hinandens synspunkter - og fokusere på konkrete handlinger. Projektet og aftalen har i bogstaveligste forstand flyttet en række hegnspæle” udtaler, Klaus Simonsen, formand for Nyord Jagtforening.

CITAT - SKOV- OG NATURSTYRELSEN:
Statsskovrider Claus Jespersen udtaler: ”Aftalen viser at en afbalanceret vægtning mellem benyttelse og beskyttelse er mulig. Parterne har i årevis været på kollisionskurs, men det lover godt for fremtiden, at vi har kunnet finde en løsning på et så højspændt emne som ”fuglejagten”. - Jeg kan kun sige godt gået til begge parter!”


KONTAKTOPLYSNINGER:

Fugleværnsfonden:
http://www.fuglevaernsfonden.dk
Direktør Elise Frydensberg
Mob. 21926897
E-mail: fvf@dof.dk

Nyord Jagtforening:
http://www.nyord.info/njf/
Klaus Simonsen, formand
Tlf. 5581 0345
E-mail: nyord@worldonline.dk

Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm: http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Storstroem/
Statsskovrider Claus Jespersen
Mob 2249 6575.
E-mail: CJE@sns.dk 

Information