LIFE projekt - "Genopretning af overdrev ved Bøjden Nor med positiv indflydelse på forvaltning af sårbar kystlagune"

LIFE project - Restoring dry grasslands at Boejden Nor with a positive influence on vulnerable coastal lagoon habitat status - connect habitats.

LIFE projekt Bøjden Nor vil, gennem opkøb af 25 ha traditionelt drevet landbrugsjord, øge omfanget af naturtypen overdrev med tilhørende arter af fugle, padder, insekter og flora.

Foruden at være fredet i 1968, er lokaliteten en del af et NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats. Natura 2000 udpegningsgrundlaget er naturtyperne "Kystlagune og strandsøer", "Strandeng", "Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund" og "Kilder og væld med kalkholdigt vand". Desuden er den truede strandtudse Bufo calamita en del af udpegningsgrundlaget.
Udover at genskabe overdrev og styrke biodiversiteten i området, vil projektet også imødegå problemer forårsaget af stigende vandstand i havene samt formindske udledningen af fosfor og kvælstof til Østersøen.

Projektområdet ligger på Sydfyn i tilknytning til fuglereservatet Bøjden Nor, som ejes af Karen Krieger Fonden og forvaltes af Fugleværnsfonden. En del af projektområdet ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Projektets partnere/Partners
Projektets budget er på 8,6 millioner kr. Karen Krieger Fonden bidrager med 2,5 mill. kr., Fugleværnsfonden med 500.000 kr. og Faaborg-Midtfyn Kommune med 1,3 millioner kr.
De resterende 4,3 millioner er støtte fra EU´s LIFE program.

Projektet gennemføres fra september 2010 og godt tre år frem.

INDVIELSE 4. maj 2013/Grand opening 4th of May, 2013

Her på siden kan projektet følges løbende,
i ord og billeder.


Projektområdet ligger ved færgeforbindelsen mellem Fyn og Als.
Tryk på kortet for en større version.
The area is situated by the ferry between Funen and the island Als.
Please click on the map for a larger version.