mandag 17. maj 2010

Rekord-mange sjældne tudser og fugle på Fugleværnsfondens store lollandske reservat

Vand giver liv i naturen. Fire nye vandhuller samt lukning af et gammelt afvandingssystem har betydet en kæmpemæssig forøgelse i antallet af ynglende grønbrogede tudser på Fugleværnsfondens reservat Saksfjed/Hyllekrog på Lolland

af biolog Søren Ferdinand Hansen

Den naturpleje, der er udført i regi af BaltCoast projektet og af Fugleværnsfondens lokale, frivillige arbejdsgruppe, har haft en fantastisk positiv effekt på Hyllekrog og i Saksfjed Inddæmningen.

Paddeeksperten Kåre Fog var i de første majdage på registrering i Fugleværnsfondens reservat på Hyllekrog tangen og i Saksfjed Inddæmningen. Han lyttede primært efter grønbroget tudse, også kaldet fløjtetudse pga. artens fine stemme, der bedst høres om natten.

På Hyllekrog blev der registreret 65 fløjtende hanner af grønbroget tudse, 10 par blev set i parring, og dertil blev der registreret æg. Tudserne var mest aktive i de lavvandede engområder, der nu er oversvømmet efter naturplejen. I de nygravede vandhuller er der endnu ingen tudser, sandsynligvis fordi hullerne stadig er helt bare uden nogen form vegetation.

I Saksfjed Inddæmningen syd for Billitse Mølle hørte Kåre Fog 20 spillende grønbrogede tudser i et område, som Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved relativt enkle tiltag har sat delvist under vand. Tidligere var der ingen tudser i samme område.

Fugleværnsfonden har fået støtte fra Fødevareministeriets pulje til natur- og miljøprojekter til at udføre en vurdering af mulighederne for yderligere vandstandshævning i dele af Saksfjed Inddæmning, og med disse positive resultater er det oplagt, at der er et stort potentiale for naturforbedringer ved forholdsvis små vandstandshævninger i Saksfjed Inddæmningen.

Fuglene har også taget godt imod vandstandshævningen, og ved det oversvømmede område i Saksfjed Inddæmning er der et mylder af ynglende rødben, viber og hættemåger. I skrivende stund holder også en silkehejre til i dette område. Kåre Fog kunne desuden fortælle, at han sandsynligvis havde hørt en almindelig ryle på Hyllekrog. En art der ikke lever op til sit ’navn’ som ynglefugl, da den efterhånden er en særdeles sjælden ynglefugl.