onsdag 23. maj 2007

Fugleværnsfonden kan forvandle landbrugsjord til natur

Private almennyttige fonde, som varetager naturbeskyttelsesformål, kan nu i medfør af lov om landbrugsejendomme få dispensation til at opkøbe jord med landbrugspligt med det formål at omdanne den dyrkede jord til natur.

af Søren Ferdinand Hansen

Fugleværnsfonden har efter lov om landbrugsejendomme fået dispensation til at overtage jord med landbrugspligt til naturformål uden forudgående dispensation fra jordbrugskommissionerne.

Jordbrugskommissionerne har hidtil i hvert enkelt tilfælde skullet godkende, hvis jorden blev erhvervet og anvendt til andre formål end landbrug. Da jordbrugskommissionerne har været domineret af landbrugsinteresser, har det været svært at få lov til at erhverve jord med landbrugspligt til naturformål. Jordbrugskommissionerne har passet godt på landbrugsjorden – i nogle tilfælde alt for godt.

Fugleværnsfonden vil bruge sin nyerhvervede tilladelse til at forvandle landbrugsjord til naturperler, hvor mulighederne byder sig. Dette kan bl.a. ske ved at jorden overdrages til fonden, ved at fonden bliver en central partner i et samarbejde med lodsejere, eller måske ved at fonden opkøber jorden, såfremt det er økonomisk realistisk. For Fugleværnsfonden er det nærliggende at indgå i partnerskaber med myndigheder, med jordbesiddere, naturbevarende fonde, med store virksomheder, men formålet skal være klart: der skal skabes fristeder for fugle og natur. Og fristederne skal passes og plejes. Her er især en ekstensiv drift i form af f.eks. græsning eller høslæt ønskelig. Naturen trænger til at få bedre vilkår og mere plads.

Yderligere oplysninger: Fugleværnsfondens formand Martin Iversen (74 72 42 23) eller fondens direktør Elise Frydensberg (33 28 38 39). 

Information
Landbrugsland til naturformål
Relaterede reservater:
 - Agerø, Mors
 - Barup Sø
 - Bøjden Nor
 - Gulstav Mose
 - Gundsømagle Sø
 - Hyllekrog-Saksfjed
 - Nyord Enge
 - Ravnstrup Sø
 - Stormengene
 - Stubbe Sø
 - Søgård Mose
 - Sølsted Mose
 - Tryggelev Nor
 - Vaserne