Foto: Kurt Gabs
Adresse: Flensborg Landevej 23, 6200 Åbenrå
N: 6087626 E:529726 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 22,8 hektar

Generel information: Naturreservatet blev skænket til Fugleværnsfonden i 1986 af den tidligere ejer, Andelsselskabet Søgårdhus med det formål at bevare områdets uberørte naturværdier og med forbud mod jagt og fiskeri. Fugleværnsfonden ejer idag 22 hektar af mosen, som ialt udgør 85 hektar. Fugleværnsfondens område udgør den centrale og bedst bevarede del, og fonden indsamler løbende støttemidler til yderligere opkøb af parceller i og omkring mosepartiet. Målet er at udvikle og styrke område til en beskyttet og ideel hedemoselokalitet med fokus på at bevare og genskabe vilkårene for de ynglende og rastende fugle og al anden flora og fauna, der er karakteristiske for netop denne naturtype. 

Naturtyper: Nedbrudt højmose med kantskov af især birk. Søgård Mose er en typisk hedemose, hvor jorden er ret sandet. Øverst ligger et tykt lag af tørvemosser, også kaldet sphagnum. Når de nedre dele af sphagnumplanten dør, nedbrydes de meget langsomt. Det meste bevares nu som sur, næringsfattig tørv.

Faciliteter for besøgende: En række faciliteter for publikum gør det nemt at overskue mosen i det lave land. Et fire meter højt fugletårn i to etager byder velkommen lige ved p-pladsen. Tårnet har i 'stue-etagen' en let skrånende rampe, så gangbesværede og kørestolsbrugere også kan besøge stedet. Fra 1. sal er der overblik over hele hedemosen. En 400 meter lang trampesti i mosens vestlige udkant gør det muligt at tage en gåtur og få et nært indtryk af mosens natur.

Bedste årstid for besøg: Forår og sommer. Mosen er tyst og i reglen fattig på fugle i vinterhalvåret.

Tidligere og nuværende naturplejeaktiviteter i naturreservatet: I 2019 blev det muligt at opkøbe yderligere 5,3 hektar ved mosen, heraf 3 hektar landbrugsjord, som nu er igang med at blive udlagt til randzonearealer, der skal hjælpe med at beskytte den sårbare hedemose. Dette sker ved hjælp af dybdepløjning, lyngslæt, udsåning og en aktiv, frivillig arbejdgruppe, som er med til at hjælpe den nye natur godt på vej. Derudover forekommer rydning af opvoksende træer og buske som en tilbagevende naturplejeopgave, og der har tidligere været hævning af vandstand samt forsøg med kreaturafgræsning for at bevare og udvikle mosens lysåbne og næringsfattige plantesamfund. Læs mere i områdets gældende plejeplan her.

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejleder samt den frivillige arbejdsgruppe afholder 1-2 ture årligt i reservatet (primært om foråret). 

Folder om Søgård Mose: 

Sgaard Mose

Sådan kommer du dertil: Ved rute 170, halvvejs mellem Åbenrå og grænsen, ligger Søgård Sø og Søgård Mose. Ved sydgavlen af det hvide, forhenværende motel viser et skilt ad markvejen til P-pladsen ved mosen.

fuglenesfristeder