Foto: Kristian Dammand

Naturpleje
Tryggelev Nor er udpeget af EU som et NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats. 

I perioden 2002-2006 blev der udført et stort EU-finansieret naturgenopretningsprojekt i Tryggelev Nor. Det var EU’s LIFE fond, der sammen med Fugleværnsfonden og det daværende Fyns Amt finansierede projektet. Området var før et landbrugsareal og pumpen, der afvandede Nørreballe Nor blev standset i 2004, som betød, at der blev skabt en stor sø på 50 hektar med omgivende enge. Inden pumpen blev standset, blev der skubbet jord op til fire fugleøer, som i dag er værdigfulde yngleområder for blandt andet klyder og viber.

Genskabelsen af Nørreballe Nor fjerner 70 procent af den kvælstof, der tidligere strømmede ud af kystlagunen. I Tryggelev Nor finansierede projektet en sluse, så frisk havvand kan strømme ind og forbedre vandkvaliteten. Herved fjernes nogle af de næringsstoffer, der gennem tiden er ophobet i kystlagunen. Resultatet er et renere Tryggelev Nor. Naturgenopretningsprojektet udvidede desuden fuglereservatet fra 100 til 180 hektar.

Gæs og vadefugle holder af kort, frisk græs. Derfor græsser kvæg i området forår og sommer. Uden denne afgræsning ville engene hurtigt gro til med planter som tagrør og strandkogleaks, som ikke har fødeværdi for gæssene. Afgræsningen hjælper også områdets mange sjældne planter og insekter. Insekterne er afhængige af solopvarmning, og uden græsning når solens stråler ikke ned i jordoverfladen, fordi høje græsser og urter skygger. Det samme gælder for en hel række planter som timian, lav tidsel og majgøgeurt forsvinder uden afgræsning.

Du kan downloade gældende plejeplan for Tryggelev Nor her. 

fuglenesfristeder