Foto: Pibeænder af John Larsen

Nyord – en rasteplads af international betydning
For store flokke af ænder, gæs og vadefugle udgør engene og havet omkring Nyord et vigtigt stop på trækruten mellem yngleområderne i nord og overvintringsområderne i syd. Undervejs på trækket, som ofte strækker sig over tusinde af kilometer, har fuglene brug for hvile samt fred og ro til at tanke op med føde. Bliver de forhindret i dette, går de en hård tid i møde. Siden indførelsen af jagtfred i store dele af området i starten af 1990’erne er antallet af rastende gæs og ænder steget markant. Antallet af pibeænder er eksempelvis steget fra nogle få hundrede til cirka 25.000.

Fugleliv hele året
Om foråret er der rift om yngleområder med ’havudsigt’. Strandskaden kræver meget kort græs og fodrer, som den eneste vadefugl, sine unger. De par, som yngler tæt ved de lavvandede områder har det største fødeudbud og får derfor flest unger på vingerne. I marts ankommer de første kobbersnepper til Nyord.

Om sommeren tiltrækker det korte græs efter høslæt trækgæster som stære, svaler, hjejler og gæs. Sidst i maj og først i juni har vadefugle som vibe, stor kobbersneppe og rødben udruget årets kuld af små dununger på lange stylteben. De voksne fugle har nu travlt med at holde styr på de uregerlige unger, som konstant er på fødejagt i det lave græs. Med jævne mellemrum bliver ungerne kaldt sammen af de voksne. Efter en kort pause under de varme og beskyttende vinger, er de ladt op med energi, hvorefter de igen spredes til alle sider. Allerede i slutningen af august begynder svalernes efterårstræk. Som små runde nodetegn sidder de i stort tal på el-ledningerne i Nyord by, og fra fugletårnet kan man se de tre svalearter i Danmark, landsvale, bysvale og digesvale søge føde over engene. Svalerne har travlt med at fylde energidepoterne, da der venter en lang rejse forude. For landsvalens vedkommende en flyvetur til det sydlige Afrika, - en rejse på ca. 10.000 km.

Om efteråret er der rovfugle i luften. Højt på himlen svæver musvåger og andre rovfugle, mens man ofte oplever rørhøgen glide let hen over tagrørene på jagt efter mus og fugle. Med lidt held kan man opleve lille dværgfalk på jagt efter småfugle lavt over engene. Små flokke af krikænder ses jævnligt i luften over de sydlige enge. På engene græsser store mængder af grågæs og bramgæs.

Om vinteren er snespurven gæst på Nyord Enge. Flokke fra det nordlige Skandinavien ankommer sidst på efteråret og forlader først området i løbet af april. Fuglene er på evig jagt efter frø fra græs og urter og opholder sig sjældent længe ad gangen på samme sted. Også fjeldvågen gæster Nyord om vinteren. Den ligner meget musvågen og blev tidligere kaldt låddenbenet musvåge, idet dens ben er fjerklædte ned til tæerne. En god måde, til at kende forskel på de to fugle, er at holde et vågent øje med deres halefjer. Modsat musvågen er fjeldvågens hale meget lys, og det kan tydeligt ses, selv på stor afstand.

fuglenesfristeder