Foto: Ole K. Larsen

Naturpleje
Nyord Enge er udpeget af EU som et NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats.

Fugleværnsfonden har i årenes løb foretaget en række plejetiltag til gavn for både ynglefugle og de tusindvis af fugle, der i træksæsonen raster på engene. Kreaturer afgræsser engene og sørger for at sikre en lav græshøjde, som er vigtig for vadefuglene og deres unger, når de søger føde. Uden græsningen vil engene hurtigt vokse til med et græsdække på 50-150 cm, og her er der ikke plads til ænder og vadefugle. Sommerens høslæt på engene gavner også de næste års generationer af vadefugle. Langs kysten har Fugleværnsfonden opsat et kilometerlangt hegn, således at kreaturerne kan græsse helt ud til vandkanten. Hegnet tjener to vigtige formål: For det første dannes der i overgangszonen mellem vand og eng et sjapvandsområde, det såkaldte ’blå vand’, som tiltrækker et stort antal fugle. Om foråret opvarmes dette sjapvand af solen, og det sætter gang i et vældigt mylder af myggelarver, børsteorme og andet dyreliv, som danner fødegrundlag for ænder, vadefugle og deres unger. For det andet æder kreaturerne nogle af de mange tagrør, som vokser langs Nyords kyster. Får tagrørene lov at vokse frit, danner de en barriere for gæs og ænder, der gerne vil op på engene for at græsse.

Se gældende plejeplan for Nyord Enge her. 

 

fuglenesfristeder