Foto: Allan Gudio Nielsen

Naturpleje
Stubbe Sø er udpeget af EU som et NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats.

I de senere år er græsningsområdet blevet udvidet mod søen, hvor kreaturerne holder rørskoven og opvoksende elletræer i ave. Herved er der blevet skabt en åben brink mellem engen og søen samt en sjappet bræmme. Disse åbne bræmmer tiltrækker fugle som dobbeltbekkasin, skeand og grågæs.

Et større naturgenopretningsprojekt i Fugleværnsfondens område ved Stubbe Sø har genskabt 2,5 hektar overdrev til glæde for blandt andre arter som hedelærken. Fuglen har ikke tidligere været fast yngefugl ved Stubbe Sø, men nu høres den smukke sang over området. Også et par rødryggede tornskader har takket for indsatsen og indtaget området. Nu yngler der hele tre par i reservatet.

Plejeplanen
En meget stor del af den oprindelige skov er blevet tyndet grundigt ud ved at fjerne især bjergfyr. De fældede træer er blevet hugget til flis og fjernet. Langs søen er en del buske fjernet for at gøre søbrinken mere åben, til gavn for bl.a. gæssene, der søger op på engen. På engen skal de små elletræer, der skyder op hvert år fjernes, før de bliver for kraftige. Spredning af brombærbuske på engen og på overdrevet bliver også holdt nede. Arbejdet foregår om efteråret eller om vinteren, når der ingen risiko er for at forstyrre ynglefuglene. Kreaturerne der går her hele sommeren er gode til at holde græsset nede, men ellekrat og brombær er åbenbart ikke deres livret.

Gældende plejeplan for Stubbe Sø kan downloades her.

 

fuglenesfristeder