onsdag 31. oktober 2007

Øer i naturgenoprettet sø, magneter for fuglelivet

Ved naturgenopretning af afvandede søer er der mulighed for at etablere øer til fuglelivet inden vandet hæves. Et naturgenopretningsprojekt i 2004 på Sydlangeland viser hvor stor betydning øer har for de genoprettede søers fugleliv. Pleje af øerne er dog nødvendig. Erfaring fra Fugleværnsfondens reservat kan guide naturforvaltere til succes med fugleøer i kommende naturgenopretningsprojekter.

af Helle Hjorth og Søren Ferdinand Hansen

4 øer i det genoprettede Nørreballe Nor viser vejen for hvordan
man kan skabe et rigt fugleliv i naturgenoprettede søer.

Design af øer - tæt på mennesker og køer men langt for ræven..
Ved naturgenopretning af søer har man en enestående chance for at placere øer hvor de vil fungere bedst for fuglelivet og de besøgende i området. Inden vandet hæves kan entreprenørmaskiner for begrænsede udgifter nemlig omformere landskabet så øerne ligger præcist som fuglene gerne vil have det.
Erfaringerne omkring design af øerne i Nørreballe Nor er:

• Øerne bør placeres umiddelbart ud for områder der afgræsses,
hvorved køernes græsning kan hjælpe med at holde vegetationen kort.
• Afstanden til land og vanddybden skal være sådan at køerne kan vandre
til øerne, men samtidig sådan at ræven ikke kan vandre over.
• Øerne udformes med flade anlæg, så bredzonen er lavvandet.
• Øerne udformes med mange bugtninger, så der er stor omkreds.
• Øerne placeres i nærheden af publikumsfaciliteter, så fuglelivet
kan opleves af de besøgende.

Pleje af øer – slåning hjælper fuglene..
Fuglene ønsker kort græs, men når man flytter rundt på jord og ler, invaderes området af ”pionerarter” som skræpper, kamille, brøndsel og andre høje planter med seje stængler.
Erfaringerne omkring pleje af øer i Nørreballe Nor er:

• Øerne slås i sensommer/efterår, hvorved køer og gæs kan eftergræsse
• Iført waders bæres kraftige buskryddere og brændstof til øerne
• Det er en god idé at have en stok med til støtte, ligesom ingen går alene
ud til øerne.
• Øerne slås med buskryddere
• Det afslåede efterlades

Resultater – øerne i Nørreballe Nor har været rene fuglemagneter.
I de første tre ynglesæsoner har en større klydekoloni etableret sig på øerne. Dertil ynglende viber, rødben, præstekraver og andefugle. Efter slåning benyttes øerne af vandfugle som grågæs og forskellige arter svømmeænder i stort tal. I efteråret 2007 er havørn flere gange observeret siddende på øerne.

Slåningen af øerne er udført af Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe, som håber at pionerplanterne vil blive afløst af kort græs som fuglene selv kan holde nede, ligesom områdets kvæg i tørre somre kan komme ud og afgræsse øerne. Håbet er, at de frivillige kan nøjes med at nyde fuglene gennem teleskopet i fremtiden.