Saksfjed Hyllekrog Foto Marie Louise 9
Fugleøer i Saksfjed Inddæmning. Foto: Marie-Louise Olsen

Naturpleje
Når man står på det lollandske dige mellem tangen Hyllekrog og Saksfjed Inddæmning, får man fornemmelsen af, hvorfor dette reservat netop omhandler 'vildhed, variation og vand'. Den utæmmede tange, der strækker sig langt ud i havet, udfolder sig med sit klitlandskab med overgange til strand og strandenge. Og inddæmningen ligger så langt øjet rækker langs det nordgående dige med ovegangszoner til sø, skov, eng og overdrev. Disse overgange fungerer som grænsezoner mellem forskellige naturtyper, som glider over i og afløser hinanden, og skaber et helt unikt grundlag for en stor artsrigdom.

Saksfjed-Hyllekrog er udpeget som et NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats. Området forvaltes ud fra ønsket om en mere autentisk og utæmmet natur. I reservatet forsøger vi at rekonstruere de naturlige processer og fordrer de dynamikker, der især er karakteristiske for den kystnære natur. Udfra visionen 'vildhed, variation og vand' har Fugleværnsfonden forvaltet Saksfjed-Hyllekrog siden 1995 og sat skub i naturforvaltningen. Blandt andet ved: 

  • græsning i meget store folde, med mange forskellige naturtyper. I 2018 blev der etableret vildgræsning ved at sammenlægge foldene i inddæmningen til én stor hegning. 
  • helårsgræsning med vilde heste i samgræsning med økologiske kvæg og en stor bestand af dåvildt
  • at genskabe de våde områder ved at lukke drængrøfter og opstemme vand
  • at etablere fugleøer i Saksfjed, der før den store landindvending var en naturlig del af landskabet
  • at veteranisere træer i skoven i Saksfjed med målet om mere stående dødt ved (de vintergræssende dyr bidrager her i form af afbarkning af træerne)
  • at bekæmpe invasive arter (ikke hjemmehørende arter, rosa ruosa i særdeleshed
  • at afbrænde arelaer på Hyllekrog og i Saksfjed 

Indenfor de 200 hektarer vil man derfor opleve et bredt spektrum af levesteder for fuglene. I skoven yngler havørnene, i søerne yngler hættemågerne, storspoverne fouragerer på engene, sølvehejrerne holder til ved digegravene, og nogle gange ses også tranerne her. Klyderne og viberne fouragerer i sjapvandsområderne, sortsrubet bynkefugl yngler i de spredte buske på overdrevet og gæssene raster på engene. 

Det bliver endnu vildere!
Den biologiske mangfoldighed er under pres i Danmark. Biodiversitetsforskere foreskriver, at det som Danmark i særdeleshed mangler, er store sammenhængende områder med fri dynamik, hvor store græssere plejer den lysåbne natur og udvalgte skove ekstensivt igennem hele året. Det ønsker Fugleværnsfonden at være med til at levere i Saksfjed Inddæmning og på Hyllekrog. Målet er, via forvaltning og de rette fysiske rammer, at skabe levedygtige bestande af planter og insekter, der er tilpasset en mosaik af våde og tørre naturtyper i et næringsfattigt miljø. Netop det vil også danne fundamentet for et endnu rigere fugleliv.

I Saksfjed har de græssende dyr allerede gjort deres til at åbne op i græstæppet, så urter som soløje-alant, strand-nellike og vild selleri atter spirer frem. På et 90 hektar stort græsningsareal fordelt på to folde samgræsser køer (halvårligt) og vilde heste (helårligt) uden tilskudsfodring sammen med de op mod 200 dådyr, der har fri adgang til at løbe ind og ud og som nyder godt af den fred, som det jagtfri fuglereservatet giver. Alle Fugleværnsfondens reservater er desuden autoriseret økologiske.

Men det bliver vildere endnu. Fugleværnsfonden er lige nu igang med at 
realisere et endnu større sammenhængende naturområde, hvor græsserne kan bevæge sig frit hele året over endnu større afstande. I første omgang er der tale om en sammenlægning af to store folde i Saksfjed, som hermed overstiger det nuværende areal til godt over 100 hektar, dvs. så stort et areal, at det kan defineres som 'vildgræsning' (blandt andet defineret på biodiversitetssymposium 2017). Visionen er et naturligt græsningslandskab, som et af Danmarks største sammenhængende naturområder med helårsgræssere, og det må gerne blive endnu større endnu!

Du kan hente gældende plejeplan for Hyllekrog-Saksfjed her
Læs mere om reservatets vilde heste her.