Flittige folk i mosen - se hvad pressen skrev, maj 2010