Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe i Sølsted Mose laver forskellige former for naturpleje. Til glæde for fuglene og for de besøgende i fuglereservatet.

Ønsker du at deltage i en frivillige arbejdsgruppe kan du kontakte Fugleværnsfondens sekretariat.

Du kan læse mere om frivilligt arbejde i Fugleværnsfonden her.


Tømmerflådetur og ny yngleø i Sølsted Mose, oktober 2015

De to frivillige fra Sølsted Mose arbejdsgruppe, Peter og Hans, kastede sig ud i et større projekt, da de med hjemmelavet tømmerflåde sejlede over en af småsøerne i reservatets nordlige gedefold. Målet var at rydde en lille ø i søen for opvækst, så den bliver egnet til yngleø for jordrugende fugle. I det tidlige forår blev 40 hektar i reservatet ryddet, men man overså den lille ø. Så alternative metoder blev taget i brug og reservatets frivillige tog sagen i egen hånd. Det lykkedes de to garvede mænd at komme over søen med tørt tøj og en intakt tømmerflåde, og de kunne påbegynde nedskæringen af pil, birk og brombær. Kvaset blev revet sammen og smidt i vandet, og tømmerflåden blev klodset op nær øen, så man igen til næste år kan komme over til yngleøen for at få helt kål på genopvækst. På sigt, når der kun er lav vegetation tilbage, vil øen blive et attraktivt, rævefrit sted for jordrugende vade- og engfugle.

0F8kmPp1xyqsQUNZcexlWFJAQUbLCUq6ih5e-eOmqxg

Hans på overfart i søen. 

24. maj 2012 - Karen skriver om arbejdsdagen:
"Hegnsgruppen bestående af Niels Christian, John, Hans, Peter og jeg har i dag haft sidste arbejdsdag i mosen vedr. hegnet. Jens var forhindret.

Vi blev færdige med hegnene i midt- og øststykke og fik fjernet generende trævækst i begge områder. Områderne er nu parat til at blive afgræsset. Desuden er den tråd, der er pillet ned, rullet op og fjernet. Da der allerede var lukket kreaturer ud i vestområdet, var det ikke muligt at stramme tråden mod nord i dette område.

Det var i øvrigt en fornøjelse af se, hvordan kvæget græsser under hegnet… arbejdet med at løfte hegnstråd har derfor ikke været forgæves og kan forhåbentligt spare os for en del arbejde med at slå under hegnene fremover.

Det var en utrolig dejlig dag i mosen med skyfri himmel, og arbejdet blev ledsaget at nattergalesang hele vejen rundt i østområdet. Her hørte vi også tranerne. Vi afsluttede med at spise medbragt madpakker på parkeringspladsen.


Det er aftalt, at vi afventer og ser, hvor det er nødvendigt at slå af under hegnene efter 1. juli, hvorefter der indkaldes til en arbejdsdag til dette formål. Herom senere, når det bliver aktuelt. Hans vil sørge for at købe miljøbenzin til dem, der selv medbringer en buskrydder.


God sommer indtil næste arbejdsdag."


12. maj 2012 - Karen skriver om arbejdsdagen:
"Vi var 4, der i første omgang mødte frem kl. 8.30: Niels Christian, John, Peter og jeg…. Jens havde misforstået tidspunktet, men gennem en ihærdig indsat fandt han os i østområdet.

Det blev en rigtig god og hyggelig arbejdsdag. Det blæste ganske vist, men det mærkede vi intet til, der var fint læ i østområdet, og regnen blev væk. Vi fik rigtig meget fra hånden. Der blev skiftet pæle, fjernet generende grenvækst og løftet hegnstråd på et langt stykke.  Peter og jeg havde i forvejen brugt nogle timer i vest- og midterstykket. Peter gjorde arbejdet her færdigt to følgende eftermiddage. Tråden mangler blot at blive strammet på nordsiden af veststykket. I midterstykket skal der fældes en lille busk, der står midt i hegnet, så er det område også klart til at blive afgræsset.


Enten er det opgaver til den næste arbejdsformiddag, eller Peter klarer det selv inden, så vi kan koncentrere os om at gøre resten af østområdet færdigt, hvilket ikke skulle være en uoverkommelig opgave. Der er også fjernet en tråd fra nordsiden af midterstykket, som skal rulles op næste gang.
..

Med hensyn til det videre arbejde i mosen i juli-august kan vi håbe på, at vi ved at hæve hegnene kan undgå at slå under dem. Det vil jo vise sig. Jens har imidlertid meldt sig til i givet fald at være med til at slå under hegnene. Det er jo fint."

 

 


14. april 2012 - Karen skriver:
"Der var mødt 5 fra gruppen -  heraf et af vore nye medlemmer Jens M. Kun 2 havde sendt afbud, så jeg desværre rigeligt med boller, pålæg, øl og sodavand med.

Vejret var ideelt, og der kom en del fra hånden – vores nye mand Jens er meget effektiv.  Lyngen på lyngarealet er blevet fjernet af den interesserede tækkemand  (Christian havde jo  sørget for, at det lå presset og klar til afhentning) – Hans tog sig af kæmpepileurten – Jens, Peter, Niels Christian og jeg gik i gang med at ordne hegnene i det nye østområde, hvor der nu er gravet et vandhul. Her mangler fortsat at hegnet på nordsiden og rundingen mod højmosen ordnes. Der skal skiftes en del pæle i området, og hegnet skal repareres.


Vi var delt i to hold Peter og Jens – Niels Christian og jeg, som tog os af hegnet langs kanalen. Desværre manglede vi en trådstrammer – gruppen råder kun over en. Peter og jeg gjorde derfor efterfølgende den del af hegnet helt færdigt, da de øvrige var taget hjem.


Det er aftalt, at Niels Christian køber endnu en trådstrammer, så der er to til rådighed, idet der fortsat er meget hegnsarbejde tilbage.


Tirsdag tog Peter ud på parkeringspladsen og skiftede affaldssækken. Dens tilstand klargjorde, at det skal vi gøre oftere!!!!!! Det er nok en god ide, at vi skifter sækken hver arbejdslørdag.
"

 


Arbejdsdage og opgaver i 2012:
Rækken af arbejdsdage i 2012 begynder den 14. april kl. 9.00.
Herefter vil der være arbejdsdage den 1. lørdag i hver måned.
I juni, juli og august begrænser arbejdet sig til slåning under hegnstråde.

Nogle arbejdsopgaver er:
•    Vedligeholdelse af hegn herunder: udskifte ødelagte pæle, hæve nederste tråd, slå under hegn med kratrydder.
•    Etablere nyt hegn på folden med det nye kvægvandingshul.
•    Slåning af vegetation på vejen (Christian).
•    Fortsat bekæmpelse af Japansk Pileurt, Hans køber et større stykke sort plastic.
•    P-pladsen holdes ”ren”, herunder: samle skrald, tømme skraldespand, slå vegetation.


Birk, birk, birk og mere birk...
Arbejdsgruppen klør på med rydning af birk for at holde mosen lysåben og artsrig. Her i en snefri pause fra den strenge vinter. Foto: Martin Iversen, 30. januar 2011.

 
Januar 2011. Vinteren trækker ud..
Foto af Jens Lyhne Christensen, som skriver:
"
Det var fandens koldt den dag. Jeg kikker efter tranen, men har ikke set eller hørt den. Sidste år kom den på dette tidspunkt."

 


 


Maj 2010 - den sjældne Mose-Troldurt blomstrer i Sølsted Mose. Foto: Hans Christensen.


 

Flittige folk i mosen - se hvad pressen skrev, maj 2010


Fra arbejdsdagen 25. marts 2010 - Hans skriver bl.a.:
"Dagen med det bedste sommervejr endnu i år, hvor vi rundede de 100m3 flis og sluttede ved 130m3. 7 læs flis, og område 5 er færdigt bortset fra brændetræ.
Vi gør nu klar til det sidste kvas - 2-3 læs ved nord- og vestvejen + rydning dér. Peter K. og Niels Chr klarede nordvejen, mens jeg startede på vestvejen fredag, Nikolaj slæbte brænde. Vestvejen bliver klar til at slæbe kvas ud i ugen op til påske. Aftal med mig hvis I har tid en dag. Jeg laver plads med kædesav og buskrydder".
Der slides og slæbes. Resultatet er et flot, åbent landskab.


Fra arbejdsdagen 6. marts 2010 - Jens skriver:
"Sneen begrænsede udfoldelsesmulighederne, men ca. 10 mødte frem. Koldt, men smukt. Den store gran blev fældet perfekt".Så flot er stien blevet efter udlægning af flis. August 2009. Foto: Jens Lyhne Christensen.


Tranespor, soldug og fantastisk vejr
2. maj 2009 skriver Jens:

"Der er ikke meget at lave i mosen for øjeblikket, men vejret var fantastisk. Vi fik den japanske pileurt kraftig beskåret, og på rundturen fik vi tre fjernet noget affald - se foto herunder, og vi så blomstrende mosetroldurt og vandranunkel (påstår Jens H) - jeg er ikke botaniker, men soldug kender jeg - se foto. Desuden så vi rørhøgen flere gange, og vi hørte et væld af fuglestemmer, og vi fandt en hytte godt gemt (gammel jagthytte?).
En skøn formiddag. Så tranespor - se foto.
"


Indsamling af skrald går forbavsende godt i spænd med store naturoplevelser. Foto: Jens Lyhne Christensen


Den kødædende soldug. Foto: Jens Lyhne Christensen


Helt friske spor af tranens lange tæer i mosejorden. Foto: Jens Lyhne Christensen


Forårsrengøring i mosen - en arbejdsdag i strålende sol
18. april 2009 skriver Jens:

"Der var mange frameldinger, men vi mødte hele 2 stk. frem. Vejret var pragtfuldt, fuglekvidren overalt, porsen står med brune rakler, 2 larmende grågæs (kan skimtes på billede). Flis blev spredt og parkeringspladsen blev renoveret. Affaldsbøtten var helt fyldt - mest dåser. Fjernet + ny sæk sat i."


Sølsted Mose er et paradis for fugle- og naturelskere om foråret.
Grågæs midt i billedet. Foto: Jens Lyhne Christensen


Med kratrydder gøres der klar til de besøgende.  Foto: Jens Lyhne Christensen


Flis fra de fældede træer skovles væk.  Foto: Jens Lyhne Christensen


Fældningsarbejdet fortsætter i Sølsted Mose
21. februar 2009 mødtes de frivillige naturplejere igen i Sølsted Mose for at fortsætte arbejdet med at rydde opvæksten af birk, der truer det lysåbne landskab i Sølsted Mose. Der er nu snart frit udsyn til mosen på højre side, når man står på P-pladsen. Som det ses på nedenstående fotos, er det slidsomt arbejde at slæbe træerne væk over den våde mosebund.


De fældede birke slæbes væk. Hårdt arbejde, men resultatet er flot og yderst synligt. Foto: Jens Lyhne Christensen. Tryk på billedet for en større version.


Arbejdsgruppen mangler en flishugger, der kan få has på de store bunker af fældede birk. Foto: Jens Lyhne Christensen. Tryk på billedet for en større version.


Trods diset, råkoldt vejr og hårdt arbejde er der typisk højt humør ved det sydvestjyske kaffebord! 
Foto: Jens Lyhne Christensen. Tryk på billedet for en større version.

 


Frivillige naturplejere trimmer Sølsted Mose
Den 18. oktober 2008 mødtes 11 ihærdige naturelskere i Sølsted Mose til trods for at det øsregnede.
Med hjælp fra to motorsave kastede gruppen sig over fældning af et antal store birketræer på området lige neden for p-pladsen. Der blev også ryddet en anselig del brombærkrat med de to medbragte buskryddere.
Stammer, grene og kvas blev slæbt op til vejen, så det nemt kan flises.
Her er billeder fra arbejdsdagen. Foto: Jens Lyhne.

 
ER AFHOLDT
Møde om dannelse af ny frivillig arbejdsgruppe

i Sølsted Mose tirsdag den 19. august 2008 kl. 17-19 (ca.)
-    på P-pladsen for enden af Brændevej


Har du lyst at hjælpe med naturplejen, små som store opgaver? Gennem de senere år er der blevet udført forskellige større naturplejeprojekter i Sølsted Mose, og tiden er nu inde til at starte en lokal frivillig arbejdsgruppe på linje med de frivillige grupper, som er tilknyttet en del af Fondens øvrige fuglereservater i Danmark. Her kan alle, der er interesseret i at give en hånd til Sølsted Mose, være med.
I den anledning inviterer Fugleværnsfonden til et møde samme dag, som indvielsen af nye publikumsfaciliteter finder sted. Dette møde holdes på P-pladsen ved Brændevej og begynder kl. 17.00. Her vil Fugleværnsfondens medarbejdere fortælle om det frivillige arbejdes omfang og organisering.

Til arbejdsgruppemødet vil vi gå en tur i området og se på de mange kommende arbejdsopgaver. Over lidt let mad og drikke vil vi efterfølgende snakke om gruppens organisering, og hvordan vi kommer videre.
Af hensyn til indkøb af mad og drikke, vil vi gerne have, at du tilmelder dig til mødet til Fugleværnsfondens sekretær på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - eller evt. på tlf.: 33 28 38 13. Oplys venligst navn, adresse og telefonnummer, og gerne emailadresse.

Der er mange opgaver at tage fat på, så der er brug for
alle mulige praktiske talenter til:

- opsætning af plancher i de nye udsigtsplatforme
- rydning af krat
- vedligeholdelse af gangbroer og andre publikumsfaciliteter
- opfyldning af folderkasser med friske foldere
- optælling af fugle sommer og vinter
- afholdelse af fugle ture i området
- oprydning og indsamling af affald
- kontakt til naboer, lokalforeninger o.lign.
... og meget andet!

P.S. Hvis du gerne vil deltage i gruppen, men er forhindret i at møde op tirsdag den 19. august, er du velkommen til at ringe eller e-maile oplysning om dit navn og adresse (se ovenfor). Du vil så blive informeret om de videre aktiviteter i gruppen.

Flere oplysninger kan fås hos: Direktør Elise Frydensberg, biolog Søren F. Hansen eller naturvejleder Allan G. Nielsen på tlf. 33 28 38 39, bedst mellem kl. 11.00  og 16.00.